Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonlu kadýnlarýn baþarýsý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonlu kadýnlarýn baþarýsý

  TRABZONLU KADINLARIN BAÞARISI
  Tüm Kadýnlar Derneði'nin her yýl geleneksel olarak düzenlenen bu yýl ki iftarýnda þubeleþme çalýþmalarýndan, AB projelerine ve yapýlan yardýmlara kadar bir dizi konuya deðinildi.


  Her yýl Ramazan ayýnda düzenlenen ve artýk geleneksel hale gelen iftar yemeklerinin yaný sýra, ihtiyaç sahibi kadýnlara ve ailelere ramazan kumanyasý, giyecek yardýmýnda bulunan Tüm Kadýnlar Derneði, bu yýl 5.si gerçekleþtirilen iftar yemeðinde birlik mesajý verdi.

  Tüm Kadýnlar Genel Merkezi'nde dün akþam gerçekleþtirilen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Genel Baþkan Cemile Keskin, bu tür organizasyonlarda amaçlanan þeyin üyeler arasýndaki kaynaþmayý saðlamak, sevgi ve saygý ortamýný arttýrmak olarak açýkladý.
  Gerek bu yýl gerekse gelecek yýl itibariyle yaptýklarý ve yapmayý planladýklarý çalýþmalarla ilgili olarak da bilgilendirmede bulunan Keskin, Proje Hazýrlama ve AB Hibe Sistemi kapsamýnda 2 projeleri olduðunu belirtti.

  Bunlardan birinin Yatalak Hastalara bakacak hasta bakýcý genç kýzlarýn yetiþtirilmesi olduðunu söyleyen Keskin, diðerinin ise organik tarýmdan elde edilecek ürünlerin deðerlendirilmesi olduðunu söyledi.

  Ýlk projeye katýlacak kursiyerler arasýnda 3/1 özürlü genç kýzlarýn da yer alacaðýný belirten Tüm Kadýnlar Derneði Genel Baþkaný Cemile Keskin, organik tarýma dayalý ikinci projelerinde ise baþta yöresel ürünler olmak üzere elde edilen ürünlerin çeþitli þekillerde deðerlendirileceði; 'reçel, meyve suyu v.b' belli bir sisteme göre disipline edilerek üretiminin yapýlacaðýný ifade etti.

  Bunun dýþýnda þubeleþme çalýþmalarýna hýz vereceklerinin altýný çizen Keskin, Akçaabat Þubesi'nin Yönetim Kurulu üyesi Türkan Cihan'ýn baþkanlýðýna verilmesinden sonra, 2009 yýlý sonlarýna doðru açmayý düþündükleri Maçka Þubesi'ni de eski Genel Sekreter Ayþe Nuran'ýn baþkanlýðýnda açmayý planladýklarýný belirtti.
  Keskin, 2010 yýlýnda ise Of þubesini hayata geçireceklerini kaydederken, Tüm Kadýnlar Derneði'nin þubeleþme çalýþmalarýnýn il genelinin ardýndan diðer iller düzeyinde de devam edeceðini vurguladý.

  Bunlarýn yaný sýra, Ramazan ayý içerisinde bayrama 3-4 gün kala Trabzon Sanat Sokaðý'nda geniþ kapsamlý bir kermes düzenleyeceklerini söyleyen Tüm Kadýnlar Derneði Genel Baþkaný Cemile Keskin, yaklaþýk 3 gün sürecek kermesin arife günü sona ereceðini belirtirken, Trabzonlu vatandaþlardan düzenleyecekleri kermese destek olmalarýný istedi.
  Ramazan ayýnda yaptýklarý yardým çalýþmalarýnda bu yýl, yaþanan ekonomik krizin de etkisi olarak aksama olmamasýna karþýn bir azalmanýn yaþandýðýný kaydeden Keskin, yine de çok sayýda ihtiyaç sahibi aileye ulaþtýklarýný belirterek, giysi yardýmýna da aðýrlýk verdiklerini söyledi.

  Trabzon Belediyesi'nin kayýtlarýna göre Trabzon'da 8 bin'i aþkýn yoksul ve ihtiyaç sahibi kiþinin bulunduðunu belirten Keskin, bunun aile olarak hesaplanmasý durumunda ortaya 40 bine yaklaþan bir rakamýn çýktýðýný kaydederek, “Sadece bizim ve belediyenin çabalarýyla olmaz. Tüm diðer kurum ve kuruluþlarýn da destek olmasý gerekiyor” dedi.  03.09.2009
Haz?rlan?yor...
X