Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Baþbakan'a Sümela sorusu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Baþbakan'a Sümela sorusu

  BAÞBAKAN'A SÜMELA SORUSU

  CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Baþbakan Erdoðan'a, Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk'ýn Sümela Manastýrý'nýn ibadete açýlmasý için giriþimde bulunacaðýna yönelik açýklamalarýný sordu.

  Çöllü Meclis Baþkanlýðý'na sunduðu soru önergesinde, Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk'ýn Sümela Manastýrý'yla ilgili sözlerini Meclis gündemine taþýdý. Vali Kýzýlcýk'ýn ‘Avrupa Birliði'ne aday bir ülkede Sümela'nýn olumsuz bir þekilde gündeme gelmemesi için Sümela Manastýrý'nýn ibadete açýlmasý için giriþimde bulunacaðý' yönündeki açýklamalarýný hatýrlatan Çöllü, Baþbakan Erdoðan'a þu sorularý yöneltti:

  "Avrupa Birliði adaylýðý sürecinde Sümela Manastýrý'nýn ibadete açýlmasýnýn daha yararlý olacaðý görüþü tarafýnýzdan da paylaþýlmakta mýdýr? Bu konuda çalýþma yapýlmýþ mýdýr, hangi sonuçlara ulaþýlmýþtýr? Türkiye genelinde ibadete açýlabilecek Ayasofya Müzesi'nin de aralarýnda bulunduðu benzer tarihi yapýlarla ilgili bir inceleme yapýlmýþ mýdýr? Hangi tarihi yapýlarýn ibadete açýlabileceði deðerlendirilmektedir? Tarihi yapýlarýn ibadete açýlmasý ile ilgili diðer ülkeler, Avrupa Birliði kuruluþlarý, uluslar arasý kuruluþlar ya da sivil toplum örgütlerinden resmi bir baþvuru var mýdýr? Ayasofya Müzesi'nin ibadete açýlmasý yönünde bir baþvuru söz konusu mudur? Baþvuru sözkonusu ise kimler tarafýndan hangi amaçla bu baþvuru yapýlmýþtýr, ne yanýt verilmiþtir? Tarihi yapýlan ibadete açýlmasý, Avrupa Birliði sürecinde Türkiye'ye ne gibi kazanýmlar saðlayacaktýr?"

  3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X