Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Çevre Belediyeler rest çekti

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Çevre Belediyeler rest çekti

  ÇEVRE BELEDÝYELER REST ÇEKTÝ


  Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu’nun çevre belediyelerinin imar ve altyapý sorunlarýnýn çözümlenmesi için Trabzon Belediyesi’ne baðlanmasý fikri belediye baþkanlarýndan destek görmedi. Belde belediye baþkanlarý Trabzon Belediyesi’nin mevcut þartlarýnýn belde belediyelerinden iyi olmadýðýna vurgu yapýldý.

  AKYAZI’NIN TRABZON’A ÝHTÝYACI YOK

  Akyazý Belediye Baþkaný Zeki Ergün Baþkan Gümrükçüoðlu’nun önerisini gördüðünde þok olduðunu ifade ederek, "Akyazý Beldesi’nin Trabzon’a ihtiyacý yok. Beldemizde bir özel üniversite yapýlýyor. Akyazý Projesi var. Biz beldemizin geleceðini planlýyoruz. Beþirli ile Bölge Trafik arasýnda kalan ve Trabzon’un en güzel beldesine sahibiz. Böyle bir beldenin Trabzon Belediyesi ile birleþmesine sýcak bakmýyoruz" dedi.

  YETKÝ BAÞKANLARDA DEÐÝL VATANDAÞTADIR

  Çukurçayýr Belediye Baþkaný Sabri Baysal kendi gündemlerinde böyle bir konu olmadýðýný ve düþünmediklerini ifade ederek, "Bu konular belediye baþkanýnýn istemesiyle olacak konular deðildir. Kanunlu ve vatandaþýn kararýyla olur. Trabzon Belediye Baþkanýmýzýn bu önerisine saygý duyuyoruz. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden böyle bir karar çýkartýr ve sonrasýnda referanduma götürürse halkýn kararýna saygý duyulur. Ama bunun için karar mercii kesinlikle halktýr" ifadelerine yer verdi.

  TRABZON ÖNCE KENDÝ SORUNLARINI HALLETMELÝ

  Akoluk Belediye Baþkaný Atilla Çavdar Trabzon Belediyesi’nin bugün kendi sýnýrlarý içerisinde bulunan sorunlarý çözmeden belde ve köylerin belediyeye katýlmasýný istemesinin mantýklý olmadýðýný söyledi. Beldesi’nin bugün olduðundan daha güzel olmasý için yapýlacak her türlü düzenlemeye destek vereceklerini kaydeden Çavdar, "Trabzon’un hangi mahallesinde imar sorunu yok. Hangi mahallesinin alt yapý sorunu yok. Yeni cuma Mahallesi’nin bugün sorunu yok mu? Buralardaki sorunlarý bitirmeden yeni sorunlarýn ortaya çýkmasý bence doðru deðil. Trabzon Belediyesi’nin bunun için altyapý hazýrlamasý lazým. Önce kendi sýnýrlarý içindeki eksiklikleri gidermesi gerekir. Bunu yaptýktan sonra eðer çevredeki belediyeler Trabzon Belediyesi’ne eklenecekse biz buna yok demeyiz. Þahsi davranamayýz. Beldemiz daha güzel olacaksa bunun için sandýk kurar referandumda evet oyu vermek için uðraþýrýz. Ama bugün böyle bir durum için gerekli altyapý yok" dedi.

  BELEDÝYE ÝLE ORTAK PROJELERE VARIZ

  Pelitli Belediye Baþkaný Ömer Kayýkçý Pelitli Belediyesi’nin imar açýsýndan bir sorunu olmadýðýný ifade ederek, "Belediyelerin açýlmasý referandumla olur. Referandumlardan çýkan sonuç önemlidir. Bir belediyenin açýlýp kapanmasýna halk verir. Bizim belediye olarak imarla ilgili ciddi bir sorunumuz yok. Trabzon Belediyesi’nin bizden ortak bir proje talebi olursa biz buna uyarýz. Ama bugüne kadar böyle bir talep bize gelmedi. Olmayan meseleleri varmýþ gibi göstererek bir yere varamayýz. Bizim gücümüzü Trabzon’un büyükþehir olmasý için kullanmamýz gerekir. Büyük belediye küçük belediye tartýþmasýndan bu þehir fayda görmez" diye konuþtu.

  HABERÝN ÝÇÝNDEN


  Geri Adým Atmayýn Sayýn Baþkan...

  Trabzon Belediye Baþkaný O.Fevzi Gümrükçüoðlu Trabzon'un Büyükþehir olamayacaðý gerçeðinden hareketle Denizli için uygulanan modeli önerdi. Bu öneri daha önce Türk Belediyeler Birliði'nin Trabzon'da yaptýðý toplantýda Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç Durak tarafýndan tavsiye edildi ve dönemin Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu'da bu projeyi savundu.

  AKLIN YOLU BÝR

  Trabzon için adý büyükþehir olmayan ama özünde kendisiyle birleþen beldeleri de içine alan bir büyükþehir olma arzusu vardýr. Bui hedefe ulaþacak ve bu adýmý atacak bir baþkanýmýzda vardýr. Akyazý Belediye Baþkanýnýn 'Bizim ihtiyacýmýz yok' sözlerinin hiçbir anlamý yoktur. Hele hele Akyazý Projesi gibi bir vizyon projesi Akyazý Belediyesi'nin kontrolüne býrakýlmamalýdýr. Akoluk Belediye Baþkanýnýn 'Trabzon kendi iþine baksýn' sözleri ile Pelitli Belediye Baþkanýnýn 'Koltuðu býrakmama adýna' yaklaþýmý anlamsýzdýr. Çukurçayýr Belediye Baþkanýnýn anket fikri haklýdýr, ancak bu ankette Trabzon halkýda oy kullanmalýdýr. Sonuç olarak bu belediyelerin Trabzon'a ihtiyacý olmayabilir. Ancak Trabzon'un bu beldelere ihtiyacý vardýr. Ve bu ihtiyaç için Baþkan Sayýn Gümrükçüoðlu geri adým atmamalýdýr.


  Kaynak: Günebakýþ 3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X