Duyuru

Collapse
No announcement yet.

28 yýl sonra gelen teþekkür

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 28 yýl sonra gelen teþekkür

  28 YIL SONRA GELEN TEÞEKKÜR


  Trabzon Belediyesi Zabýtalarýnca kendisine 28 yýl önce yere sigara izmariti attýðý için ceza yazýlan ve bu cezadan sonra bir daha sigara içmeyen 32 yýllýk tiryaki Celal Kumsal, dönemin Belediye Baþkaný Hasan Melek’i ziyaret ederek teþekkür etti. Ziyarete sigarayla mücadelede ilk akla gelen isimlerden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi Baþhekimi Prof.Dr. Tevfik Özlü de katýldý.
  Trabzon’un Uzunsokak Caddesi’nde 1981 yýlýnda yaþanan olayda dönemin Trabzon Belediye Baþkaný Hasan Melek, belediye zabýtalarýna özel yetki vererek, ‘Sigara izmaritini yere atanlara, yere tükürenlere, çöp atanlara’ ceza kesilmesini istedi. Zabýtalarýn görevini yapýp yapmadýklarýný ise ani baskýnlarla denetleyerek, yetkilerini kullanmayan zabýtalarý ise görevinden aldý. Bu kapsamda Uzunsokak’ta yürüyen iþadamý ve 32 yýllýk tiryaki Celal Kumsal’ý da yere izmarit atarken gören zabýta ekipleri, Kumsal’a 5 lira para cezasý kesti. Cezaya sinirlenen Kumsal, paketini yýrtarak yere attý ve, "Bana 10 lira para cezasý kesin" dedi. Ardýndan cezayý yiyen ve bunu da ödeyen Kumsal, kendi kendine sigarayý býrakacaðýna dair söz vererek bir daha içmedi. Arkadaþlarý ile iddialara tutuþan Kumsal, çevresindeki birçok kiþiye de bu sayede sigarayý býraktýrdý.

  Aradan geçen 28 yýllýk süre zarfýnda, daha saðlýklý olduðunu ifade eden Kumsal, yasalarý harfiyen uygulattýðý için ve kendisinin sigarayý býrakmasýna vesile olduðu için dönemin Belediye Baþkaný ve þimdinin Türk Eðitim Vakfý Trabzon Þube Baþkaný Melek’e makamýna gül göndererek teþekkür etti. Kumsal, ardýndan, Melek’i makamýnda ziyaret ederek 28 yýl öncesini yad ettiler.

  O günden sonra sadece bir kez sigara içtiðini ifade eden Kumsal, "O tarihten sonra sigara içmemeye baþladým. Yalnýz bir kere cenazem oldu. Ve orda bir tane yaktým. O anda Hasan Bey bana ‘ne yapýyorsun’ der gibi bir hitapla gözümün önüne geldi ve yere attým. Bir daha içmedim. 1981 yýlýndan önce günde 3 veya 4 paket sigara içiyordum, ancak þimdi Hasan bey bana vesile oldu sigarayý býraktým. Ona çok teþekkür ederim" dedi.

  Kumsal’ýn ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiðini ifade eden Melek, "O günkü þartlarda biz temizliðe çok dikkat ediyorduk. Kim yerleri kirletirse Zabýta Yönetmeliðine göre ceza uyguluyorduk. Celal Bey’den aldýðýmýz cezada yerleri kirlettiði için. Bu nazik ziyareti beni çok mutlu etti. Çok duygulandým. Kendisini kutluyorum" diye konuþtu.


  Kaynak: Günebakýþ 3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X