Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Alman mimar þok oldu!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Alman mimar þok oldu!

  ALMAN MÝMAR ÞOK OLDU!  Dünyaca ünlü Alman Mimarlýk Firmasýnýn Sahibi Jurgen Willen; Trabzon ve Yomra’yla ilgili master plan hazýrlarken þaþkýnlýk içerisinde kaldýðýný belirterek, “Nasýl olur da bir otoyolla þehrin denizle olan baðlantýsýný kesersiniz? Gördüklerime inanamadým” þeklinde tepkisini dile getirdi.

  AHEN firmasý tarafýndan geliþtirilen ve Karadeniz'in yabancý sermayeli yatýrýmlarýndan Yomra Bay Projesi’nin tanýtýmý için dün Trabzon’a gelen dünyaca ünlü Alman Mimarlýk Firmasý Willen Associates Architekten’ýn Sahibi Jurgen Willen, Trabzon’un þehir planýný gördüðünde yaþadýðý þaþkýnlýðý dile getirdi.

  Zorlu Grand Otel’de düzenlenen toplantýnda Yomra ve Trabzon ile ilgili hazýrladýðý master planý baþta Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk olmak üzere toplantýdaki katýlýmcýlara sunan Willen, “1 yýldan fazla bir süredir bu proje üzerinde çalýþýyoruz. Yomra ve Trabzon’u uydudan ilk gördüðümüzde büyük þaþkýnlýk yaþadýk, gördüklerimize inanamadýk. Nasýl olur da þehrin denizle olan baðýný bir otoyol yaparak kesersiniz? Bunu bir türlü anlayamadým. Deniz þehir için bir yaþam merkezi ve hayat kaynaðýdýr. Hazýrladýðýmýz projede þehri tekrar denizle buluþturmak için köprülerle sahile ulaþmayý düþündük” þeklinde konuþtu.

  GÖRDÜKLERÝMÝZE ÝNANAMADIK

  Arazi yetersizliði nedeniyle Yomra’da denemeler yaptýktan sonra Trabzon’da proje çalýþmasý yaptýklarýný kaydeden Jurgen Willen, “Trabzon’daki tecrübelerimizi daha sonra hazýrladýðýmýz Yomra’daki projeye yansýttýk. Yomra’yý ilk gördüðümüzde büyük bir þaþkýnlýk yaþadýk ve gördüklerimize inanamadýk. Ne yapýlmak istendiðini anlayamadýk. Nasýl olur da þehri denizle bir otoyolla kesersiniz? Deniz þehir için bir yaþam merkezi ve hayat kaynaðýdýr. Bunu büyük bir otoyolla kesmiþsiniz. Biz ilk düþüncemizde bunu köprülerle kapatýp sahile ulaþmayý düþünmüþtük. Böylece þehir merkezinden sahili ve denizi algýlayabilmeyi umduk” ifadelerine yer verdi.

  Trabzon için hazýrladýklarý projenin isminin ‘Karadeniz’de beyaz bir inci’ olarak adlandýrdýklarýný kaydeden Willen, “Yomra’da olduðu gibi Trabzon’da da denizin otoyolla kesilmesi gibi bir sorunla karþýlaþtýk. Çok güzel kullaným için hazýr potansiyel bir deniz var. Ama kullaným imkânlarý, geçirilen karayoluyla kesilmiþ. Ýnsanlarýn geçiþine, denizden faydalanýlmasýna engel olunmuþ. Her þeye raðmen hazýrladýðýmýz projelerle denizden koparýlmýþ insaný tekrar denizle, sahille buluþturmayý hedefledik” þeklinde konuþtu.


  Tanýtým törenine Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, Almanya Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Musa Aksoy, Yomra Belediye Baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu ve iþadamlarý katýldý. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak ise yoðun programý nedeniyle törene katýlamadý.


  Kaynak: Günebakýþ 3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X