Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vakfýkebir OSB’yi masaya yatýrdý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vakfýkebir OSB’yi masaya yatýrdý

  VAKFIKEBÝR OSB'YÝ MASAYA YATIRDI  AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, Vakfýkebir Ýlçesi’nde incelemelerde bulundu. Milletvekili Mustafa Cumur, Vakfýkebir’de ilk olarak Kaymakam Fikret Zaman’ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette ilçenin sorunlarý görüþüldü.

  Milletvekili Cumur, daha sonra parti binasýnda Ýlçe Baþkaný Serdar Hindistan, Ýl Genel Meclis Üyeleri Rýfat Yavuzyýlmaz, Muhammet Balta ve yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantý yaptý.

  Ýlçe Baþkaný Serdar Hindistan, yaz programlarýnýn planlanan þekilde devam ettiðini ifade ederek; “Milletvekilimiz Sayýn Mustafa Cumur, ilçemizin sorunlarýyla ilgili yetkili birimlerle tek tek görüþme yaptý. Önümüzdeki günlerde Organize Sanayi Bölgesi konusunda arsa sahiplerinin avukatlarý ile bir toplantý yapýlmasýna karar verildi. Toplantýya kaymakamýmýz baþkanlýk edecek. Görüþmenin sonucunda Organize Sanayi Bölgemizin durumu netlik kazanacak. Bir baþka sorumuz; Kemaliye Ýlköðretim Okulu ilçemizde ikili öðretim yapýlan tek okulumuzdur. Öðrenci sayýsý bakýmýndan en kalabalýk okulumuzdur. Milletvekilimiz bu konuda da gerekli yerlerle görüþmeler yaptý. Bir aksilik olmazsa 2010 yýlý bütçesinden ödenek ayrýlacaðý konusunda söz aldý. Ýlçemizde yurt binasýnýn yapýlmasý için de Milli Emlak’a ait bir arsanýn Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilerek yurt yapýlmasýný saðlayacaðýz. Vakfýkebir giriþ çýkýþlarýna neler yapýlabilir noktasýnda önümüzdeki günlerde Karayollarý’ndan yetkililer gelerek incelemelerde bulunacaklar” diye konuþtu.
  Daha sonra partililere ve vatandaþlara hitaben bir konuþma yapan Milletvekili Mustafa Cumur, þunlarý söyledi; “Sanayi ve Ticaret Bakanýmýzla görüþtüm. Sanayi Bakanýmýzýn bizden bir talebi var. Bu talebi Kaymakam Bey, arsa sahipleri ve arsa sahiplerinin avukatlarýna iletecek. Eðer anlaþma saðlanýrsa kamulaþtýrma en kýsa zamanda yapýlacaktýr.

  Fýndýk konusunda ise, gurbetçilerimize tavsiyemiz þudur; bize göre bu yýlki fýndýk rekoltesi çok düþük. O nedenle üretici, fýndýðý elinde ne kadar çok saklarsa o kadar çok deðeri olur. Þu anda fýndýkçýlarla konuþtum. Bu politika ile fýndýðý anavataný olan Ordu, Giresun ve Trabzon‘da fýndýðýn geleceðini kurtaracaktýr. Üreticilerimiz ihtiyacý kadar pazara getirsin satsýn, diðerini saklarsa önümüzdeki günlerde fýndýk fiyatý daha fýrlayacaktýr.”

  Vakfýkebir Ýlçesi’ne çok büyük önem verdiklerini dile getiren Milletvekili Cumur, vatandaþlarýmýzýn her zaman yanýnda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceðiz dedi. etti.


  Kaynak: Günebakýþ 3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X