TRABZON'UN ÝHRACATI % 30 AZALDI

Doðu Karadeniz Ýhracatçýlarý Birliðine (DKÝB) baðlý 3 ilden bu yýlýn sekiz aylýk döneminde yapýlan ihracat, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30 azaldý.
DKÝB Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yetki alanlarýnda bulunan Artvin, Rize ve Trabzon'dan, Ocak-Aðustos aylarýnda toplam 589 milyon 29 bin 103 dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini belirtti.
Geçen yýlýn ayný dönemindeki ihracat rakamýnýn 837 milyon 787 bin 697 dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Gürdoðan, bu yýlýn ilk sekiz ayýndaki ihracatta, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30 düþüþ yaþandýðýný kaydetti.

Gürdoðan, ihracatýn 445 milyon 205 bin 343 dolarlýk bölümünün Trabzon, 121 milyon 49 bin 181 dolarlýk bölümünün Rize, 22 milyon 774 bin 579 dolarlýk bölümünün Artvin'den yapýldýðýný, en çok ihracat gerçekleþtirilen ürünlerin ise sýrasýyla fýndýk ve mamulleri, yaþ sebze ve meyve ürünleri ile madencilik ürünleri olduðunu bildirdi.

Bölgeden 2009 yýlý Ocak-Aðustos aylarýnda 74 ülkeye ihracat yapýldýðýný belirten Gürdoðan, en çok ihracat yapýlan 5 ülkenin ise sýrasýyla Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ýtalya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya olduðunu ifade etti.

Gürdoðan, ihracatçýlarýn yoðunlaþtýðý pazarlarda kýsmi iyileþmeler olmasýna raðmen, yaþanan yoðun rekabet, rakip ülkelerin yüksek oranda teþviklerle ihracatçýlarýný desteklemeleri, özellikle yaþ meyve sebze ürünlerine Ýran, Suriye ve hatta AB üyesi ülkelerin dahi yüksek miktarda nakit destek vermeleri, Türkiye'de ihracatçýnýn en önemli enstrümaný olan döviz kurlarýnda yaþanan istikrarsýzlýk nedenlerinden dolayý olumlu havanýn ihracata yansýyamadýðýný belirterek, alýnmasý gereken önlemlerde yetkililerin yetersiz ve geç kalmalarýnýn, bir çok pazarýn ellerinden çýkmasýna ve rakip ülkelerin eline geçmesine sebebiyet verdiðini savundu.
Özellikle ulaþtýrma mevzuatlarýndan kaynaklanan engelleyici ve belli lobilerin çýkarlarý doðrultusunda hazýrlanan ihracatçýyý maðdur eden bürokratik engellerin, ihracatçýyý býktýrma noktasýna getirdiðini öne süren Gürdoðan, þunlarý kaydetti:

''Yapýlan serzeniþlere duyarsýz kalýnmasý ihracatçýmýzý hantal bürokrasi karþýsýnda güçsüz býrakmakta, kaynaklar israf ve heba edilmektedir. Bu nedenle, yaþanan ekonomik krizin dönüþüm dönemlerinde olduðumuz bu günlerde, ekonominin canlanarak had safhaya ulaþan iþsizlik sorununun çözümü amacýyla ihracatýn desteklenmesi büyük aciliyet arz etmektedir.
Aksi takdirde geç kalýnan ve zamanýnda alýnmayan tedbirler nedeniyle büyük maðduriyetler yaþanacak ve kaybedilen pazarlarýn tekrar kazanýlmasý mümkün olamayacaktýr. Bu konuda hükümet yetkililerini ivedilikle gerçek manada ihracatçýyý destekleyecek ve ayakta kalmasýný saðlayacak ekonomik tedbirleri uygulamaya ve ihracata özel önem vermeye davet etmekteyiz."


02.09.2009