Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'a Demiryolu Ýsteði

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'a Demiryolu Ýsteði

  TRABZON'A DEMÝRYOLU ÝSTEÐÝ

  Nurettin Özgeneç Trabzon'a demiryolu yapýlmasý zarurettir dedi
  Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, nüfusu her geçen gün büyüyen, geliþen Ýstanbul'a trafik sorununun çözümü için 3. boðaz köprüsü, Türkiye'nin Ýran ve Türki Cumhuriyetlere ticaret kapýsý olan Trabzon'a ise demiryolu yapýlmasýnýn zaruret olduðunu söyledi.
  Özgenç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hükümetin, kamu yatýrýmlarýnýn, ulaþýmýn hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlabilmesi için Türkiye'yi geliþmiþ ülkeler seviyesine çýkarmakta olduðunu takdirle izlediklerini belirtti.
  Türkiye'nin kýsýr tartýþmalarla kaybettiði zamana son örnek olarak üçüncü köprü tartýþmalarýnýn gösterilebileceðini ifade eden Özgenç, ''Ýstanbul'un bir yakasýndan diðerine geçmek bazen saatlerce sürmektedir. Dolayýsýyla 3. köprünün yapýlmasý ile birlikte trafikte önemli bir rahatlama olacaðýný düþünüyoruz'' dedi.
  Yollar, köprüler, limanlar, metro, Marmaray'ýn ve demiryollarýnýn, Türkiye'nin kalkýnmaya verdiði önemi gösterdiðini vurgulayan Özgenç, ''60. hükümetinin duble yollara, yat limanlarýna, havalimanlarýna, yüksek hýzlý trene ve son olarak 3. köprüye verdiði deðer herkesçe malum. Bütün bu yatýrýmlarý, ülkenin geliþmesi, ulaþýmýn modern devletler seviyesine ulaþmasý ve insanlarýmýzýn yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan KOBÝDER olarak olumlu buluyoruz'' diye konuþtu.
  Nüfusu her geçen gün büyüyen, geliþen Ýstanbul'a trafik sorununun çözümü için 3. boðaz köprüsü, Türkiye'nin Ýran ve Türki Cumhuriyetlere ticaret kapýsý olan Trabzon'a ise demiryolu yapýlmasýnýn zaruret olduðunu kaydeden Özgenç, þunlarý söyledi:
  ''Doðu Karadeniz'e yapýlmasý düþünülen GAP-Trabzon demiryolunun bu dönemlerde baþlatýlmasýný istiyoruz. Bu doðrultuda sembolik de olsa ilk rayýn döþenmesi, ilerleyen dönemlerde bahse konu demiryolunun hayat bulmasýna vesile olacaktýr. Yani baþlamak bitirmenin yarýsýdýr. Baþbakanýmýzdan, projenin gündemde yer bulmasý için ilk rayý döþemesini istiyoruz. Çünkü bu projeye baþlanýlýrsa sahil yolu örneðindeki gibi devamý gelecektir ve nihayetinde demiryolu yapýlmýþ olacaktýr.''
  Özgenç, tarihi, kültürel ve ticari konumu itibariyle kalkýnmýþ iller arasýnda olmasý gereken Trabzon'un, 4. bölge teþvik kapsamýna alýnmasýnýn isabetli ve yerinde bir karar olduðunu da belirterek, ''Lakin Trabzon için hedeflenen bu destek ve teþviklerin gerçekleþebilmesi için bu kentimize demiryolu yapýlmalýdýr. Ýç turizmde yolcu gemileri seferden kaldýrýldýðýndan dolayý kara ve hava yolundan baþka alternatifi olmayan Trabzon ve civar iller, yatýrýmlardan ancak demiryolu sayesinde daha iyi faydalanabilir ve büyük þehirlere olan göç tersine dönebilir'' þeklinde konuþtu.
  Özgenç, Cumhuriyet kurulduðundan bu yana yurdun muhtelif bölgelerinin demir aðlarla birbirine baðlandýðýný, tek Doðu Karadeniz'in bundan mahrum kaldýðýný ifade ederek, ''Þimdi Avrupa'nýn 6. büyük ekonomisine sahip olan Türkiye'nin bu projeyi hayata geçirmesi hayal deðildir. Çünkü ulaþým medeniyettir, medeniyet olmayan bir yere ne yerli ne de yabancý sermaye yatýrým yapar'' diye konuþtu.  02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X