Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Asfalt Çalýþmasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Asfalt Çalýþmasý

  TRABZON'DA ASFALT ÇALIÞMASI
  Trabzon'da asfalt çalýþmalarý devam ediyor
  Trabzon Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðünce þehir genelinde asfaltlama ve yeni yol açma çalýþmalarý bütün hýzýyla devam ediyor.

  Belli bir program dahilinde sürdürülen çalýþmalarda Beþirli-Uðurlu yolunun 1.5 km lik kýsmý asfaltlandý.

  Bahçecik Mahallesi Yenidünya Sokakta da dev kayalar kýrýlarak 400 metre uzunluðunda yeni yol açýlýyor. Bu yolun yapýlmasý ve kayalarýn kýrýlmasýyla Yenidünya Sokak ile Bulut Sokaðý tehdit eden kayalar da ortadan kaldýrýlmýþ oluyor.

  3 No'lu Erdoðdu Mahallesi Çeþmekent Sitesi üstünde de 300 metre uzunluðunda yeni yol açýldý.

  Belediye ayrýca, Uðurlu Mahallesinde 2,5 km uzunluðundaki ham yolu yeniden düzenleyerek stabilize serdi.


  02.09.2009

  Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, altyapý çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini belirterek, “Trabzon insaný hizmetin en iyisine layýktýr anlayýþýyla alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Amacýmýz yolu olmayan yerleþim birimlerine yeni yol yapmak, yapýlan yeni yollarla birlikte mevcut yollarda bozulan yerleri asfaltlamaktýr. Bu doðrultuda baþlattýðýmýz çalýþmalarla ekiplerimiz yoðun bir þekilde çalýþmaktadýr.” dedi
Haz?rlan?yor...
X