Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da film gibi kaçýrma

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da film gibi kaçýrma

  ÝÞ ADAMININ OÐLUNU KAÇIRDILAR
  Trabzon'da iþ adamýnýn oðlu kaçýrýldý.

  Trabzon'da önceki gece saat 01.00 sýralarýnda aracýnýn yolunu kesen 3 kiþi tarafýndan kaçýrýlan ve ailesinden 150 bin TL fidye istenen Mehmet Kavanoz'un yanlýþlýkla kaçýrýldýðý öðrenildi.

  Polisin sýký takibi sonrasýnda Fatih Mahallesi'nde bir evde Mehmet Kavanoz'u kaçýrma olayýna karýþan 3 kiþiden ikisi yakalandý. Sað salim kurtarýlan Mehmet Kavanoz ailesine teslim edildi.

  ÝÞSÝZDÝM ONUN ÝÇÝN YAPTIM
  Mehmet Kavanoz'u kaçýrdýklarýný mahkemede verdiði ifadede de itiraf eden Hasan T, "Ben Halit S. ile çocukluktan beri tanýþýrýz. Benim oto kiralama dükkaným vardý, kapatmak zorunda kaldý. Yakýnda düðün yapacaktým, parasýz kaldým. Halit S. ile Ýstanbul'a gittik. Orada da iþ bulamayýnca Trabzon'a geldik. Bu kaçýrma olayýna da paraya ihtiyacým olduðu için bulaþtým" dedi.

  KÝME NÝYET KÝME KISMET
  Hasan T, "Halit devamlý bana 'mutlaka para bulmamýz lazým' deyip duruyordu. Bana yasal olmayan yollardan para bulmanýn telkinleri yapýyordu. Bir gün Engin Kavanoz isminde bir iþ adamýný kaçýrma teklifi yaptý. Beni ikna etti, Engin Kavanoz'u kaçýrmaya karar verdik.

  Engin Kavanoz'u 3 gün boyunca 61 DH 511 plakalý aracýmýzla takip ettik. Engin Kavanoz merkeze baðlý Bengisu köyünde oturuyor ve arabasýyla oraya devamlý gidip geliyordu. Olay gecesi saat 01.00 sýralarýnda biz Kavanoz'un ev güzergâhýnýn üst kýsmýnda bekleye baþladýk. Yukarýdan yola baktýðýmýzda Engin Kavanoz'un 61 EK 462 plakalý arabasýnýn geldiðini gördük. Yolda kalmýþ numarasý yaparak arabamýzý itmeye baþladýk. Daha sonra Engin Kavanoz'un arabasý yanýmýzda durdu. Ýçinden Engin'in yerine oðlu Mehmet çýkmýþ. Ben onu da Engin'i de tanýmýyordum zaten. Halit, Mehmet'le konuþmaya baþladý. Mehmet bize yardým etmek için arabasýndan indi. O sýrada Halit, Mehmet'in baþýna silah dayadý ve zorla bizim arabaya bindirdi. Halit S. Mehmet'in arabasýna bindi. Halit, Mehmet'in arabasýný alarak Yomra ilçesinde bir yere getirip sakladý.

  Halit daha sonra eve gelerek bana Engin Kavanoz'u aramak için cep telefonu kartý almamý istedi. Ben de eniþtemi arayarak ona verdiðim Oðuz Kandemir'e ait kimlikle cep telefonu kartý almasýný istedim. Halit, Engin Kavanoz'u arayarak 'Oðlun elimizde. Poliste çevren olduðunu biliyorum, sakýn onlarý arama. Bize 150 bin TL vereceksin' dedi. Olayý Trabzonlularýn yapmadýðýný ima etmek için de Engin Kavanoz'a telefonda, 'Urfalý birine yanlýþ yaptýn. Cezan kesildi' dedi. Sonra buluþma günü kararlaþtýrýldý. Yomra ilçesinde buluþacaktýk. Biz erkenden gidip beklemeye baþladýk. Biz beklerken beyaz renkli bir araba geçti. Halit S. bana 'Bunlar polis' dedi. Ardýndan Engin Kavanoz'un arabasý da geçti. Biz de olay yerinden kaçtýk" diye konuþtu.

  BEN BIRAKACAKTIM POLÝS YAKALADI
  150 bin TL için Mehmet Kavanoz'u kaçýran Hasan T, "Yomra'dan kaçtýktan sonra Halit'e, 'bu iþ kötüye gidiyor, çocuðu býrakalým gidelim' dedim. Halit kabul etmeyince tartýþtýk. Gece Halit ile birlikte Yomra ilçesine arabayý sakladýðý yere gittik. Halit yanýmdan ayrýlarak bana arabayla ileride beklememi söyledi. Beklemeye baþladýðýmda bir baktým ki Halit S. arabayý yakmýþ geliyordu. Sonra Halit S. ile arabaya döndük, kayýnvalidemin evine gittik. Ben Mehmet'i yanýma alarak eve çýktým. Halit de arabayý park edip gelecekti. Biz eve çýktýktan 5 dakika sonra polis baskýn yaptý. Bu olaydan dolayý çok piþmaným" dedi.

  Mehmet Kavanoz' u fidye istemek amacýyla kaçýrdýklarý gerekçesiyle mahkemeye çýkartýlan Hasan T. ve Hayati B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda adý geçen Halit S'yi polis her yerde arýyor.


  02 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X