Duyuru

Collapse
No announcement yet.

6 Kasým 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 6 Kasým 2006 Haberler

  AKP-CHP'DE TRABZONSPOR KAVGASI
  "Aktuð döneminde istifa çaðrýsý yapýp, aðýr eleþtirilerde bulunan, siyaset üzerinden Trabzonspor'u kullanan AK Partili vekiller Kemalettin Göktaþ ve Muistafa Cumur þimdi nerede?" þeklindeki açýklamasýnýn ardýndan Göktaþ?ýn, "Trabzonspor'un baþarýsýzlýðýna seviniyorlar. Konuþursam aðýr olur. Hazaroðlu benim muhattabým deðil, ona il baþkaný cevap verir" þeklindeki verdiði cevap kavgaya dönüþtü. AK Parti Milletvekili Cumur dün yaptýðý yazýlý açýklamada Hazaroðlu?nu baþarýsýzlýða sevinip bundan siyasi rant elde etmek istemekle suçladý.
  NE BÝLÝYORSAN ÇIK KONUÞ
  "Böylesine mesnetsiz açýklamalarý bir vekile yakýþtýramadým.Sayýn vekil söylediði sözlerle sadece kendini zan altýnda býrakmýþtýr" diyen CHP Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu sert çýktý
  CHP ile AK Parti arasýndaki Trabzonspor tartýþmasý ilginç bir hal aldý. AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaþ'ýn dün g
  azetemizde çýkan" Hazaroðlu benim muhatým deðil,ona il ve ilçe baþkaným cevap verir.Trabzonspor'un baþarýsýzlýðýna sevinenler var. Konuþursam çok aðýr olur" açýklamalarýna cevap gecikmedi
  "Böylesine mesnetsiz açýklamalarý bir vekile yakýþtýramadým.Sayýn vekil söylediði söylerle sadece kendini zan altýnda býrakmýþtýr .Ne biliyorsan çýk konuþ" diyen Hazaroðlu:"Ben kendimi kimlere muhatap aldýracaðý iyi bilirim.Hele hele sayýn vekil Trabzonspor konusunda benim hiç muhatabým olmaz. Ýþlerine geldiði zaman Trabzonspor'u politikanýnýn içine sokanlar belli. Kamuoyu kimlerin Trabzonspor'u siyasete alet ettiði kimlerin etmediðini çok iyi bilir.Sayýn vekil Trabzonspor kaybettiði zaman kimlerin sevindiðini belirtiyor.Bu sözler çok aðýr.Kim bunlar çýkýp söylesin.
  Ben sadece geçmiþte Trabzonspor'u politika içine sokmak isteyenleri deþifre etmek istededim.Trabzonspor'un baþarýzlýðýndan dolayý herkes gibi bende derin üzüntü duymaktayým.Bu takýmda yöneticilik yapmýþ biri olarak bunu en iyi ben bilirim
  Cumur: Trabzonspor?u
  siyasete alet etmeyin

  AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu'nun Trabzonspor konusunda kendilerine yönelttiði eleþytiriulere cevap verdi. Cumur yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý söyledi."Hazaroðlu?nun eleþtirisine katýlmýyorum. Trabzonspor partiler üstüdür. Trabzonspor Trabzon? un sanayisi, ekonomisi, kültürü ve þehir tanýtýmý anlamýnda turizmidir. Tüm Trabzonlu ve Trabzonsporlu Hemþehrilerimizin böyle görmesinin temenni ediyorum. Trabzonspor yönetimi demokratik kurallarla belirlendi, delegenin oyuyla seçildi. Trabzonspor saha sonuçlarý olarak kötü olduðu açýk ve net olarak görülüyor. Bu transfer politikasý ve yönetim tek sesli olmamasý Trabzon? un karakterik yapýsýna, futbol anlayýþýna uygun transferler yapýlmamasý bunlarý sýralayabiliriz. Siyasete alet olduðu dönemlere itirazýmýz olmuþtur. Çünkü 28 Mart Yerel Seçimleri bunun açýk göstergesi olarak Trabzon halký bunu yaþadý.
  Siyasette halký kandýrmayý kendilerine amaç edinenler, þimdi yine Trabzonspor kimliðiyle ayný yola tevessül ettikleri görülüyor. Trabzonsporumuzun baþarýsýz olmasýyla yine sevinip bundan nasýl rant saðlarýz amacý güttüklerini görüyor, bunu kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Tekrar ediyorum Trabzonspor partiler üstüdür, asla siyasete alet edilemez.
  Trabzonspor Baþkaný siyasi düþüncelerini bir tarafa býrakýp tamamen Trabzonspor baþarýsý için çalýþandýr. Bu geçmiþde de böyle oldu bundan sonrada böyle olacak. Ayrýca Sayýn HAZAROÐLU sporu siyasete alet etmek yerine geçmiþ de ve bugün iktidar olduklarý dönemlerde yerel anlamda Trabzon? umuzun ekonomisine ve sanayisine, saðlýk alanlarýna, üniversitesine, turizmine neler katmýþlardýr bunu kamuoyuyla paylaþýrlarsa ayrýca hemþehrilerimiz adýna memnuniyet duyarým.

 • #2
  8 CANA 10 YIL CEZA


  TRABZON- Trabzon'da 8 kiþinin öldüðü, 7 kiþinin de yaralandýðý trafik kazasýna neden olduðu gerekçesiyle, kamyon sürücüsü 10 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý.
  Trabzon'un Arsin Ýlçesi'nde 30 Ekim 2005 tarihinde 8 kiþinin öldüðü, 7 kiþinin de yaralandýðý trafik kazasýna neden olduðu gerekçesiyle yargýlanan þahýs, 10 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý. Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sürücü C.K. hazýr bulundu. Hakkýnda 'Taksirle birden fazla kiþinin ölümüne ve birden fazla kiþinin yaralanmasýna neden olmak' suçundan dava açýlan þahýs, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanýðýn 8 kiþinin ölümüne ve yaralanmaya sebebiyet suçundan 12 yýl aðýr hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýna ancak mahkemedeki iyi hali ve piþmanlýk durumu dikkate alarak 10 yýl aðýr hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verdi.
  Arsin'de 30 Ekim tarihinde C.K. yönetimindeki kamyon, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bulunduðu güzergahtan karþý þeride geçerek Turan Meral yönetimindeki minibüsle çarpýþmýþtý. Kazada Ramazan Bayramý tatili için memleketleri Aðrý'ya gitmekte olan iþçilerden 8'i hayatýný kaybederken, 7 kiþi de yaralanmýþtý.

  Yorum yap


  • #3
   TRABZON'U TEL ÖRGÜLERLE ÇEVÝRÝYORLAR   TRABZON- Trabzon Ýl Genel Meclisi?nde konuþan Turan, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan çalýþmalarý yürütülen Çevre Düzeni Ýmar Planý hakkýnda meclis üyelerine bilgiler verdi.
   Turan, Çevre Düzeni Ýmar Planý?nýn aceleye getirildiðini ve plandan haberdar olmayan ilçe ve belde belediyelerinin olduðunu ileri sürerek, "Þu anda yapýlan Çevre Düzeni Ýmar Planý?ný kabul etmemiz mümkün deðil. Bir kere çok baþlýlýk var. Hâlbuki Trabzon?la ilgili Çevre Düzeni Ýmar Planý?ný Trabzon Ýl Genel meclisi?nin yapmasý ve onaylamasý gerekiyor. Ama durum hiç de böyle deðil" biçiminde konuþtu.
   Trabzon Ýl Genel Meclisi Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyonu Baþkaný Muhammet Balta da, yapýlan çalýþmanýn çok basit olduðunu ifade ederek, "Yapýlan Çevre Düzeni Ýmar Planý maalesef Trabzon?u sanki tel örgülerle çeviriyor. Bizim plandan anladýðýmýz bu. Plan son derece basit bir þekilde hazýrlanmýþtýr" dedi.
   Trabzon Ýl Genel Meclisi?ne konuþmacý olarak katýlan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Þehir ve Bölge Planlama Bölümü Öðretim Üyesi Pervin Þenol da, Trabzon?da yapýlacak olan Trabzon Koruma Sempozyumu hakkýnda bilgi verdi.

   Yorum yap


   • #4
    KAMYON ÞOFÖRÜNE PARA CEZASI


    Trabzon-Trabzon'un Maçka Ýlçesi'nde, 20 Mart 2005 tarihinde meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Dr. Numan Gül'ün de bulunduðu 2 kiþinin ölümüne, 2 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan trafik kazasýna neden olduðu iddiasýyla tutuksuz yargýlanan kamyon þoförü S.B., 5 bin 561 YTL para cezasýna çarptýrýldý.
    Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nde hakkýnda, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 2 kiþinin ölümüne, 2 kiþinin de yaralanmasýna sebebiyet vermek" suçundan dava açýlan S.B. duruþmaya katýlmadý. Mahkeme heyeti, gerekçeli kararýnda sanýk S.B'yi ilk önce 6 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Bu ceza daha sonra mahkeme heyeti tarafýndan 1 yýl 3 ay hapis cezasýna bu ceza da hapis cezasýnýn günü üzerinden toplam 5 bin 561 YTL para cezasýna çevrildi.

    Yorum yap


    • #5
     saol haberim yoktu ama bu haberleri okudum oldu

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X