Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da ki dolmuþçular sigortasýz mý?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da ki dolmuþçular sigortasýz mý?

  TRABZON'DA KÝ DOLMUÞÇULAR SÝGORTASIZ MI?


  TRABZON Beþirli Dolmuþ Duraðý’nda þoför olarak çalýþan 30 yaþýndaki Cemil Zalim’in ihbarý acý bir gerçeði ortaya çýkardý. Zalim, “Trabzon’daki D plaka dolmuþlarda çalýþan yüzlerce þoför sigortasýz çalýþtýrýlýyor” ihbarýnda bulundu.

  4,5 yýldýr Beþirli Dolmuþ Duraðý’nda þoför olarak çalýþan 30 yaþýndaki Cemil Zalim’in ihbarý acý bir gerçeði ortaya çýkardý. Zalim, Trabzon’daki D plaka dolmuþlarla çalýþan yüzlerce þoförün sigortasýz çalýþtýrýldýðýný, bu yüzden hem devletin vergi kaybýna uðradýðýný hem de þoförlerin iþsiz kalma kaygýsý yaþadýðýný belirtti.
  Cemil Zalim, Trabzon’daki dolmuþ duraklarýnda bin civarýnda þoför çalýþtýðýný ancak bunlarýn sigortalarýnýn mal sahibi tarafýndan yapýlmadýðýný ifade ederek, "Beþirli duraðýnda bir süre çalýþtýktan sonra sigortamýn yapýlmasýný istedim. Ancak mal sahibi beni oyaladý ve sigortamý yapmadý. Bunun üzerine 24 Nisan 2009 tarihinde Alo 170 ihbar hattýný kullanarak durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdim. 29 Nisan 2009’da SGK müfettiþleri araçla çalýþýrken beni tespit ettiler. Ýfademi aldýlar. Sonra da SGK’ya giriþimi yaptýlar. Bunun üzerine sigortam baþladý. 23 günlük sigortam oldu. Beni çalýþtýran kiþi daha önceki 4 yýl için hak aramamamý isteyerek para teklif etti. Ben de kabul etmeyince beni iþten çýkardý. Zaten Ýstanbul’da da yine böyle sigortasýz þoför çalýþtýrmaktan sabýkalý idi. Ben de mahkemeye baþvurdum. Bu konu Trabzon’un kanayan yarasýdýr. Trabzon’daki bin civarýnda þoför maalesef sigortasýz çalýþmaktadýr" dedi.

  "BÜTÜN DOLMUÞ ÞOFÖRLERÝ SÝGORTASIZ ÇALIÞTIRILIYOR"

  Zalim, þoförlerin daha önce Trabzon Þoförler ve Otomobilciler Odasý’na kayýtlý olduðunu ancak daha sonra kayýtlarýnýn silindiðini belirterek, "Her araç için taþýt tanýtma kartý hazýrlanýr. Bu kartlarda bütün þoförler mevcuttur. Ayrýca trafik polisleri ceza yazarken o anda aracý kullanan þoföre ceza yazmaktadýr. Cezalarý da þoförler ödemektedir. Cezalarýn ödendiði vergi dairesinden de sigortasýz çalýþtýrýlan þoförler tespit edilebilir. Bütün bunlar olurken þoförler kovulmaktan ve iþsiz kalmaktan korktuklarý için sigorta konusunu dile getiremiyorlar. Burada hem þoförler maðdur oluyor hem de devlet vergi kaybýna uðruyor. Ben buradan hem Trabzon Valisi Sayýn Recep Kýzýlcýk’a, hem Trabzon Þoförler ve Otomobilciler Odasý’na hem de SGK’ya çaðrýda bulunuyorum. Lütfen dolmuþlarý bir çýkýp denetleyin. Benim söylediklerimin doðru olduðunu göreceksiniz. Ben sigorta için mücadele ettim iþsiz kaldým. Bu kriz ortamýnda diðer arkadaþlarým da iþsiz ve sigortasýz kalmasýn" biçiminde konuþtu.

  17 Eylül’de mahkemeye çýkacaðýný kaydeden Zalim, konunun sonuna kadar takipçisi olacaðýný da belirterek, "Ne pahasýna olursa olsun bu iþin peþini býrakmayacaðým" dedi.

  Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X