Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yomra’nýn çehresi deðiþecek

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yomra’nýn çehresi deðiþecek

  YOMRA'NIN ÇEHRESÝ DEÐÝÞECEK


  AHEN firmasý tarafýndan geliþtirilen Karadeniz'in yabancý sermayeli Yomra Bay Projesi’nin tanýtýmý dün Zorlu Grand otelde yapýldý. Tanýtým törenine Trabzon Valisi Dr Recep Kýzýlcýk, Almanya Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Musa Aksoy, Yomra Belediye Baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu ve iþadamlarý katýldý. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak ise yoðun programý nedeniyle tanýtým törenine katýlamadý.

  Yomra Ýlçesi sahil bandýnda Belediyeden kiralanan ve özel mülklerin de katýlýmýyla 150.000 metrekarelik alanda kurulacak olan Yomra Bay Projesi’nin birinci aþamasý 60 milyon dolara malolacak. Proje içerisinde AVM ve Rezidanslar, 5 yýldýzlý 300 yatak kapasiteli otel, kapalý yüzme havuzu, saðlýk merkezi, restoran ve cafe, yürüyüþ parklarý, botanik bahçesi, deniz müzesi bulunacak. Projenin ruhsatýnýn alýnmasý için çok ortaklý grup bugün Yomra Belediyesi’ne resmi baþvuruda bulunacak. Projenin birinci aþamasýnýn 2011 Oyunlarý’nýn baþlamasýndan 2 ay önce bitirilmesi planlanýyor.

  Þimdilik YOMRA BAY projesi ismi konulan Proje için Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk bir öneri getirerek ismin Yomra’ya deðil Trabzon'a hitap eden bir isim olmasýný istedi. Yeni bir isim bulunana kadar projenin ismi Yomra BAY projesi olarak kullanýlacak. Projeyi Almanya'nýn dünyaca ünlü Mimarlýk firmasý Willen Associates Architekten firmasý hazýrladý.

  RUHSAT ÝÇÝN BUGÜN BAÞVURULUYOR

  Çok ortaklý projede AHEN Real Estate, Energy Ýnvest, Hatipoðlu Ýnþaat Ltd, Gümrükçüoðlu Ýnþaat ve Bazalt Beton, Con Truszt CO, Calpyso GmbH, ve Ege Ýnþaat firmalarý yer aldý.

  AHEN Real Firmasý’nýn Sahibi Ömer Sami Ergan, projenin Yomra'nýn ve Trabzon'un çehresini deðiþtireceðini belirterek, “Burada yatýrýmcý grubu Trabzon'a kanalize eden yurt dýþýnda Almanya Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði’nin Trabzonlu Baþkaný Musa Aksoy'a teþekkür ediyorum. Projeye valimiz Recep Kýzýlcýk da büyük destek veriyor. Ýsmini biz Yomra Bay olarak koymuþtuk. Valimiz bu projeyi Yomra deðil tüm Trabzon kentine mal edelim, ismini de ona göre koyalým’ þeklinde öneri getirdi. Biz de kabul ettik. Bu projeyi 2011 Oyunlarý’ndan 2 ay önce bitireceðiz. Belediye Baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu'na da desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum, yarýn (bugün) ruhsat iþlemleri için belediye baþvuracaðýz” dedi.

  2011 OLÝMPÝYATLARI’NA YETÝÞECEK

  Yomra Belediye Baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu, Yomra Belediyesi’nin yatýrýmlara en fazla destek veren belediye olduðunun altýný çizerek, “Bu proje üzerinde iki yýldýr çalýþýyorduk. Kullanacaðýmýz arazi kýyý kenar çizgisinde olduðu için bu sorunu aþmamýz gerekiyordu. Bunu gerçekleþtirdik. Þimdi ruhsatlandýrma iþlemlerini baþlatacaðýz. 2011'e yakýþan bir projeyi hayata geçireceðiz. Bu projeye katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum” dedi.

  Almanya Sanayi ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Musa Aksoy ise yaptýðý konuþmada, “Bizim daha önce burada otel yapmak için Saðýroðlu ailesinden otel yapmak için satýn aldýðýmýz bir arazi vardý. Ancak bu yatýrým yapmak bir türlü kýsmet olmadý. Sonra arkadaþlar bana bu Yomra Bay projesinden bahsettiler. Eski valimiz Nuri Okutan bize destek verdi. Yeni Valimiz Sayýn Recep Kýzýlcýk ve Bakanýmýz Faruk Özak'tan da olumlu mesajlar aldýk. Bakanýmýzýn bize destek vereceðini öðrenince yeniden heyecanlandýk” dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X