Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Terminalde taksiciler ne yapmak istiyor?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Terminalde taksiciler ne yapmak istiyor?

  TERMÝNALDE TAKSÝCÝLER NE YAPMAK ÝSTÝYOR?  Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) kayýt yaptýrmak için gelen arkadaþlarýný karþýlamak için terminale gelen öðrencilerin taksiciler tarafýndan engellendiði iddia edildi.

  'Ekmekleri ile oynandýðý' iddiasýyla bir öðrenciye yumruk atan, diðer öðrencilere de hakaret eden taksicilerin, misafirlerini karþýlayan vatandaþlarý otobüslere yaklaþtýrmadýðý belirtildi.

  KTÜ'de okuduðunu söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir öðrenci, üniversiteyi yeni kazanan arkadaþlarýný karþýlamak için gittiði þehir terminalinde, taksicilerin hakaretlerine maruz kaldýðýný savundu.

  Taksicilerin arkadaþýný karþýlayan bir baþka öðrenciye de yumruk attýðýný ileri süren öðrenci, olayla ilgili þunlarý anlattý: "Üniversite kayýtlarý baþladýðý için KTÜ'yü kazanan arkadaþýmý karþýlamak için terminale gittim. Benim gibi arkadaþlarýný karþýlayan bazý kiþiler de vardý. Bu esnada yanýmýza gelen taksiciler, bir daha otobüslerin yanýna gelip yolcu karþýlamayacaðýmýzý söyledi. Gerekçe olarak da arkadaþlarýmýzý araçlarýmýzla götürdüðümüz için kendilerinin 'iþ yapamamasý' olarak gösterdiler. Yaþanan tartýþmada bir kiþi darp edildi. Bizlere de küfür ettiler."

  Taksicilerin, 'bir daha otobüslere yaklaþýrsanýz sorumlusu biz olmayýz' þeklinde tehditler savurduklarýný ifade eden öðrenci, "Herkes kendi yakýnýný ya da arkadaþýný karþýlýyor. Gideceði yere nasýl gideceðine de kendisi karar verir. Arabaya ihtiyacý olan binecekse taksiye biner. Bizler kendi arkadaþlarýmýzý terminalde karþýlayamayacak mýyýz? Bu nasýl bir anlayýþtýr?" þeklinde tepkisin dile getirdi.

  Öte yandan, öðrencilerle taksiciler arasýnda yaþanan gerginlik sonrasý durumun polise bildirildiði, ancak polislerin yapacak bir þeylerinin olmadýðýný söyledikleri iddia edildi.

  Emniyet yetkilileri, yaþanan tartýþma nedeniyle olay yerine ekip gönderildiðini, ancak þikâyetçi olan kimsenin çýkmadýðý bilgisini verdi.

  Taksicilerin terminalde böyle bir þey yapma haklarýnýn bulanmadýðýný vurgu yapan yetkililer, maðdur olduðunu iddia edenlerin þikâyeti halinde gerekli iþlemin yapýlacaðýný belirtti.

  Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X