Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ýl Genel Meclisi'nden Tarihi Karar

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Ýl Genel Meclisi'nden Tarihi Karar

    ÝL GENEL MECLÝSÝ'NDEN TARÝHÝ KARAR


    Ýl Genel Meclisi, Trabzon kýrsalý ile ilgili tarihi bir karar verdi. Trabzon Ýl Genel Meclisi’nin Eylül ayý çalýþmalarý baþladý. Eylül ayýnda daha çok yeni uygulamaya baþlanan köy içi yerleþik alan ve civarý tespitleri ile ilgili dosyalar görüþülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Ýl Genel Meclisi daha önce aldýðý karar ile kadastrosu yapýlan köylerde yerleþik alan ve civarý tespitine gidilmesini istemiþti. Bu kararýn uygulanmasý içinde Özel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme birimi görevli kýlýndý. Trabzon’da 450 köyün kadastrosu yapýldý. Ve meclisin talimatý ile ilgili birim 215 köyde köy içi yerleþik alan tespitlerini yaptý. Meclis Baþkaný Haydar Revi, konunun kýrsal alanda yaþayanlarýn her türlü çaðdaþ yaþam koþullarýna kolaylýk getiren bir uygulama olduðunu belirterek, "Artýk kýrsal alanda da ciddi bir imar yapýlaþmasý gerekiyor. Bunun için köylerimizde hangi alanýn tarým hangi alanýn yerleþime açýk olduðu tespiti yapýlacak ki gelecek kuþaklara saðlýklý yaþanabilir kýrsal bölgeler býrakalým" dedi.


    Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X