Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da barýþ günü kutlandý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da barýþ günü kutlandý

  TRABZON'DA BARIÞ GÜNÜ KUTLANDI
  1 Eylül Dünya Barýþ Günü, Trabzon'da düzenlenen etkinlikle kutlandý
  Trabzon Atatürk Alaný'nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde basýn açýklamasý yapýlýrken barýþýn önemi vurgulandý. Etkinlik münasebetiyle þiirler okundu, güvercin uçuruldu, denize çelenk býrakýldý.

  Ýnsan Haklarý Derneði Trabzon Þube Baþkaný Günay Asým Yolsal, okuduðu basýn açýklamasýnda 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'ne kaynaklýk eden 2. Dünya Savaþý'nýn baþlangýcýndan bugüne kadar 64 yýl geçmesine raðmen insanlýðýn dünya barýþýna ulaþamadýðýný belirtti. Kürt sorunuyla ilgili konuþan Yolsal "Bilinmelidir ki, girilen her çatýþma, kaldýrýlan her cenaze ülkemizdeki demokrasiye ve bir arada yaþama iradesine yönelik bir darbedir. Bu gün demokratik güçlere barýþ adýna her zamankinden daha fazla görev düþmektedir. Barýþý baþarmak için tüm demokratik güçler inisiyatif üstlenmeli, demokratik çözüm olanaðýný çok daha güçlü bir biçimde savunmalýdýr. Bu savaþ ayný zamanda ülkemizdeki pek çok antidemokratik uygulamaya, insan hakký ihlallerine ve özgürlükleri kýsýtlayan düzenlemelere bahane edilmektedir. Bu ortam, devlet içerisinde karanlýk iliþkilere kaynaklýk etmekte, çeteler, katiller, iþkenceciler oluþturarak hayatýmýzý karatmaktadýr. Türkiye'de Kürt Sorunu'nun barýþçýl ve demokratik çözümünün her düzeyde tartýþýlmaya baþlandýðý bir dönemde Hakkari'de dört askerin yaþamýný yitirmesine neden olan olay bizleri derinden üzmüþtür. Her þeyden önce ölen askerlerin ailelerinin acýlarýný paylaþýyoruz. Bu sorunun barýþçýl yollardan çözümünün tartýþýldýðý bu dönemde, bu olay kim tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olursa olsun kabul edilemez buluyoruz" dedi.

  Konuþmanýn ardýndan beyaz güvercinler uçurulurken, daha sonra denize çelenk býrakýldý.


  01.01.2009
Haz?rlan?yor...
X