Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tesisleri ‘can’landýralým!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tesisleri ‘can’landýralým!

  TESÝSLERÝ 'CAN'LANDIRALIM
  Trabzon Genç Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Kurt, açýklama yaptý
  Trabzon Genç Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Kurt, kýsa vadede istihdam alaný açma ve bölge ekonomisini hareketlendirme adýna üretilen projelere bir yenisini önerdi:“Atýl ve pasif durumdaki resmi tesisler, özele kiralanmak suretiyle otele dönüþtürülsün. Hem giriþimci, hem kurumlar, hem istihdam kazansýn” dedi.

  Cafer Kurt, yaptýðý açýklamada, “Devlet kurumlarýnýn atýl durumda bekleyen onlarca sosyal tesisi var. Bunlarýn özele kiralanmasý birçok kazancý birlikte getirebilir” dedi. Sözkonusu tesisler içinde mola, konaklama, gezi, hatta tatil yeri olabilecek fonksiyonlarý taþýyanlarýnýn mevcut olduðunu belirten Cafer Kurt, “Resmi kurum tesislerinin özel sektöre kiralanmasý yoluyla turizm ve konaklamaya açýlmasý büyük fayda getirir” ifadesini kullandý.

  Sözkonusu hareketlenmenin hem istihdama yeni bir rahatlýk kazandýracaðýný, bununla birlikte hem turizme, hem de devlet kurumlarýnýn piyasaya açýlmasý vasýtasýyla bölge ekonomisinin canlanmasýnda çok etkili rol üstleneceðine iþaret eden Kurt “Ýller Bankasý, DSÝ, Orman, Karayollarý, Ýl Özel Ýdaresi gibi resmi kurumlarýmýzda birçok hizmet özelleþti. Ancak söz konusu kurumlar ve benzerlerinin elinde bulunan sosyal tesislerin birçoðu boþ duruyor. Tesislerde 10'da 1'lik doluluk bile gözleyemedik.

  Bunlarýn çoðu, 3, hatta 4 yýldýzlý otel kalitesinde. Mükemmel manzaraya sahip olanlarý var. Ýþçiliði en iyisinden. Bunlarýn özel sektöre kiralanarak atýl durumdan çýkarýlmasý, örneðin 60 yataklý bir kurum misafirhanesinin otel þeklinde iþletilerek hem kâra geçmesi, hem de bölge yatýrýmcýsýna kazandýrmasý mümkün olabilir” diye konuþtu.

  TGÝAD Baþkaný Kurt, böyle bir uygulama ile kurumlarýn yýllýk gelirlerinin de birkaç katýna çýkacaðýný sözlerine ekledi.  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X