Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yomra Bay projesi tanýtýldý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yomra Bay projesi tanýtýldý

  YOMRA BAY PROJESÝ TANITILDI  Ahen firmasý tarafýndan ortaklarla yapýlacak olan ve birinci aþamasý 60 Milyon dolar maliyetli Yorma Bay projesi tanýtýldý.

  Yomra ilçesi sahil bandýnda Belediyeden kiralanan ve özel mülklerinde katýlýmýyla 150. 000 metrekarelik alanda kurulacak olan Yorma Bay projesinin birinci aþamasý 60 milyon dolara mal olacak
  Yorma bay projesinin içersinde AVM ve Rezidanslar, 5 yýldýzlý 300 yatak kapasiteli Otel, Kapalý Yüzme havuzu, Saðlýk merkezi Restoran ve Cafe, Yürüyüþ parklarý, Botanik bahçesi Deniz müzesi bulunacak.
  Projenin ruhsatýnýn alýnmasý için Çok ortaklý gurup yarýn Yorma Belediyesine resmi baþvuruda bulunacak. Projenin birinci aþamasýnýn 2011 oyunlarýnýn baþlamasýndan 2 ay önce bitirilmesi planlanýyor.
  Þimdilik YOMRA BAY projesi ismi konulan Proje için Trabzon valisi Recep Kýzýlcýk bir öneri getirerek ismin Yormaya deðil Trabzon'a hitabe eden bir isim olmasýný istedi.Yeni bir isim bulunan kadar projenin ismi Yorma BAY projesi olarak kullanýlacak. Projeyi Almanya'nýn dünyaca ünlü Mimarlýk firmasý Villen Associates Architekten firmasý çizdi
  Çok ortaklý projede AHEN Real Estate, Energy Ýnvest, Hatipoðlu Ýnþaat Ltd, Gümrükçüoðlu inþaat ve Bazalt Beton, Con Truszt CO, Calpyso GmbH, ve Ege Ýnþaat firmalarý yer aldý.
  AHEN Real firmasý sahisi Ömer Sami Ergan Projenin Yormanýn ve Trabzon'un çehresini deðiþtireceðini belirterek “ Burada yatýrýmcý gurubu Trabzon'a kanalize eden yurt dýþýnda Almanya Sanayýcý ve iþadamlarý derneðinin Trabzonlu baþkaný Musa Aksoy'a teþekkür ediyorum. Projeye valimiz Recep Kýzýlcýkta büyük destek veriyor.Ýsmini biz Yorma Bay olarak koymuþtuk valimiz bu projeyi Yorma deðil tüm Trabzon kentine mal edelim ismini de ona göre koyalým þeklinde öneri getirdi.Bizde kabul ettik. Bu projeyi 2011 oyunlarýndan 2 ay önce bitireceðiz. Belediyle baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu'na da desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum,Yarýn ruhsat iþlemleri için belediye baþvuracaðýz dedi

  Yomra Belediye baþkaný Ýbrahim Saðýroðlu Yorma belediyesinin yatýrýmlara en fazla destek veren Belediye olduðunun altýný çizerek “Bu proje üzerinde iki yýldýr çalýþýyorduk. Kullanacaðýmýz arazý kýyý kenar çizgisinde olduðu için bu sorunu aþmamýz gerekiyordu. Bunu gerçekleþtirdik. Þimdi ruhsatlandýrma iþlemlerini baþlatacaðýz.2011 e yakýþan bir projeyi hayata geçireceðiz. Bu projeye katkýsý olan herkese teþekkür

  Almanya sanayiýi ve iþadamlarý derneði baþkaný Musa Aksoy ise yaptýðý konuþmada “Biz daha önce burada otel yapmak için Saðýroðlu ailesinden otel yapmak için satýn aldýðýmýz bir arazý vardý. Ancak yatýrým yapmak bir türlü kýsmet olmadý. Sonra arkadaþlar bana bu Yomra Bay projesinden bahsettiler. Eski valimiz Nuri Okutan bize destek verdi. Yeni valimiz ve sayýn Recep Kýzýlcýk ve bakanýmýz Faruk Özak'tan da olumlu mesajlar aldýk. Bakanýmýzýn bize destek vereceðini öðrenince yeniden heyecanlandýk” dedi.


  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X