BU EV DOKTOR VE ÖÐRETMENE AÝT


Trabzon Belediyesi’ne gelen bir çöp ev ihbarýnýn ardýndan ortaya müthiþ bir aile dramý çýktý.
Anne babasý ölen doktor ve öðretmen iki kardeþin hayata küsmeleriyle yaþadýklarý dudak uçuklattý.
OlayKanser Kayýt Biriminde doktor olarak görev yapan L.A’nýn oturduðu evin birinci katýndan düþmesiyle ortaya çýktý. Hastaneye kaldýrýlan L.A’ya doktor arkadaþlar kontrole gelmesini söyleyerek taburcu etti. Öðretmen kardeþi Z.A ile Erdoðdu mahallesi’nde yaþayan L.A’nýn kontrollere gelmediðini gören meslektaþlarý evine ambulans gönderdiðinde acý gerçek ortaya çýktý.
Çöplüðe dönen evinin içinde yaþayan talihsiz kardeþler, Çaykara Ataköy Akýl Ruh ve sinir hastalýklarý hastanesine kaldýrýldý. Komþularý 2 yýl önce anne babalarýnýn kanserden birer hafta arayla öldüðünü ve bu nedenle o günden sonra psikolojilerinin bozulduðunu söylediler. Ýlk belirlemelere göre öðretmen ve doktor kardeþin duygusal çöküntüye baðlý þizofren hastalýðýna yakalandýklarý belirtiliyor.
Saðlýk Ýl Müdürlüðünden edinilen bilgiye göre doktor olan LA.’nýn rahatsýzlanmasýndan sonra 2 yýldýr aktif görevden alýndýðý belirtilirken, kaldýrýldýðý Çaykara Ataköy Akýl Ruh ve sinir hastalýklarý hastanesinde yapýlan tüm tedavi yöntemlerine cevap vermiyor. Yemek yemeyi bile reddeden doktor L.A, saðlýk durumu aðýrlaþýnca Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Burada tedavisi süren L.A’nýn durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi.
Öte yandan talihsiz iki kardeþin 5 yýl önce yine kendileri gibi doktor olan anne ve babalarýnýn Ankara’dan tayinleri çýktýðý için Trabzon’a geldikleri ve buraya yerleþtikleri öðrenildi.01.09.09