Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon kan baðýþýnda 6. sýrada

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon kan baðýþýnda 6. sýrada

  TRABZON KAN BAÐIÞINDA 6.SIRADA  Yýllýk kan ihtiyacýnýn yüzde 60'ý, Kýzýlay kan merkezlerince gönüllülerden alýnan kan baðýþlarýyla karþýlanýyor.
  Doðu Karadeniz yöresinde Trabzon, Gümüþhane, Giresun, Rize ve Artvin'in de aralarýnda bulunan 5 ilin 35-40 bin ünite olan yýllýk kan ihtiyacýnýn yüzde 60'ý, Kýzýlay kan merkezlerince gönüllülerden alýnan kan baðýþlarýyla karþýlanýyor.

  Türk Kýzýlayý Trabzon Þube Baþkaný Fuat Adýgüzel, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kanýn sadece insandan temin edilebilen çok önemli bir ürün olduðunu, hayatý için hayati önem taþýdýðýný belirtti.

  Kýzýlay kan merkezleri aracýlýðýyla geçen yýl ülke genelindeki kan merkezinde 655 bin ünite kan alýndýðýný ifade eden Adýgüzel, ''bu sene ise hedef 900 bin ünite kana ulaþmak. Türkiye'nin yýllýk kan ihtiyacý 1,5 milyon ünitenin üzerinde. Bu ihtiyacýn çok ciddi bir bölümünü kan merkezlerimiz temin ediyor. Ülkenin kan ihtiyacýný temin etmek için Kýzýlay'ýn yürüttüðü çalýþmalar son üç yýldýr yoðun þekilde devam ediyor'' dedi.

  Adýgüzel, yörede yýlda ihtiyaç duyulan kan miktarýnýn 35-40 bin ünite arasýnda deðiþtiðine dikkati çekerek, þunlarý söyledi:
  ''Uzun yýllar bu ihtiyacýn yüzde 30-40 civarýndaki bölümü Kýzýlay kan merkezlerince karþýlandý, ancak gelinen noktada artýk ihtiyacýn yüzde 60'lýk bölümünü karþýlayabiliyoruz. Bölgenin ihtiyacý olan kaný karþýlamada Kýzýlay olarak her geçen yýl biraz daha iyi seviyeye ulaþýyoruz. Hedefimiz bu oraný gelecek dönemlerde daha da yukarý seviyelere çýkarabilmektir. Bölgede ihtiyaç olan kanýn diðer bölümü Ýstanbul, Ankara ve Erzurum'daki kan merkezlerinden geliyor.''

  Doðu Karadeniz yöresinde 2008 yýlýnda toplam 21 bin ünite kan toplandýðýný anlatan Adýgüzel, ''Bu yýl ise Gümüþhane'de 2 bin, Rize'de 3 bin 500, Artvin'de bin, Giresun'da 2 bin 100 ve Trabzon'da 8 bin ünite olmak üzere toplam 16 bin 600 ünite kan alýndý. Yýl sonuna kadar 25-30 bin ünite civarýnda kan toplamayý hedefliyoruz'' diye konuþtu.

  -TRABZON BÖLGE KAN MERKEZÝ BAÐIÞTA 6. SIRADA-

  Adýgüzel, Kýzýlayýn ülke genelinde 15 bölge kan merkezi bulunduðunu, ülkenin kan ihtiyacýnýn büyük kýsmýnýn bu merkezler aracýlýðýyla karþýlanmaya çalýþýldýðýný söyledi.
  Trabzon Bölge Kan Merkezi'nin 2009 yýlýnýn mayýs ayýnda nüfusa göre kan baðýþý oraný sýralamasýnda 15 bölge arasýnda 13. sýrada bulunduðunu belirten Adýgüzel, yaptýklarý çalýþmalar ve halkýn katýlýmýyla baðýþ oranýnýn artmasýna baðlý olarak 6 basamak birden yükselerek 7. sýraya yerleþtiðini ifade etti.
  Adýgüzel, 7 aylýk sivil kan baðýþ sayýlarý kentsel nüfusa göre daðýlýmýnda birinci sýrada Eskiþehir, ikinci Düzce, üçüncü Kayseri, dördüncü Antalya, beþinci Erzurum ve altýncý sýrada Trabzon Bölge Kan Merkezinin bulunduðunu, Ýzmir, Bursa ve Samsun'un Trabzon'un ardýndan geldiðini kaydetti.

  Fuat Adýgüzel, bölgedeki kan merkezlerinde personel ve ekipman ihtiyacý bulunmadýðýný, ancak Trabzon merkezde iki doktora ihtiyaç olduðunu belirterek, bu sorunun da halledilmesi durumunda halka daha verimli hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X