Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonlu balýkçýlar sezonu açtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonlu balýkçýlar sezonu açtý

  TRABZONLU BALIKÇILAR SEZONU AÇTI
  1 Eylül Av yasaðýnýn sona ermesi ile Trabzonlu balýkçýlar Vira Bismillah dedi.

  Trabzon'da çok sayýda balýkçý teknesi avlanma yasaðýnýn sona ermesi ve yeni av sezonunun baþlamasý ile birlikte denize açýldý. Balýkçýlar ilk günün sonunda bol miktarda istavritle limanlara döndü.
  Denizlerde 1 Mayýs'ta baþlayan avlanma yasaðý bugün sona erdi. Aylar süren hazýrlýklarýn ardýndan Trabzonlu balýkçýlar, teknelerini balýkla doldurma ümidiyle dün gece 'Vira Bismillah' diyerek denize açýldý. Saatler süren taramalarýn ardýndan cihazlarýndan gelen sinyallere göre belirlenen noktalarda aðlarýný denize seren Araklýlý balýkçýlar, sezonun ilk gününde geçen yýla nazaran güzel bir havada avlandýlar. Ay ýþýðý altýnda avlanan balýkçýlarýn denize attýðý aðlara takýlan istavritler balýkçýlarýn yüzünü güldürdü. Onlarca tayfa, yorucu ancak bir o kadar da eðlenceli ritimlerle aðlarý denizden toplarken aðlardan tekneye dökülen istavritlerin ýþýltýsý ve çýrpýnýþý göz kamaþtýrdý. Ýstavritin yaný sýra az da olsa palamut, kalkan ve barbun gibi balýklar da aðlara takýldý.
  Tekneler sezonun ilk gününün ardýndan sabahýn ilk ýþýklarýyla limanlara döndü. Tayfalar denizden çýkarmak için uðraþ verdiði balýklarý bu kez de kasalamak için ter döktü. Limanda kasalara doldurulan istavritler daha sonra vatandaþýn sofrasýna ulaþtýrýlmak üzere açýk artýrma usulüyle satýþlarýn yapýldýðý balýk haline götürüldü.
  Yaklaþýk 40 yýldýr Karadeniz'in hýrçýn sularýnda balýkçýlýk yapan Adem Baba Balýkçýlýk firmasýnýn sahiplerinden ve kaptaný Yakup Uzun, yaptýðý açýklamada, "Ýnþallah bu sene sezonumuz iyi geçer. Ýki senedir iyi bir sezon geçirmedik, palamut olmadý, 2 senedir. Bu sene palamuttan umutluyuz. Þuanda denize açýldýk ve istavrite að sardýk. Geceleri pek palamut olmaz. Sabahtan bakacaðýz palamut olur mu olmaz mý diye. Bir kaç gün içerisinde palamudun durumu belli olur. Ama edindiðimiz bilgiler ve izlenimlerime göre bu sene bir þeyler gözüküyor. Ýnþallah bu sene biraz palamut olurda bizlerde para kazanýrýz. Halkýmýz da bol ve ucuz palamut yer" dedi  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X