Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Madur Daðý'na Bayrak Dikti

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Madur Daðý'na Bayrak Dikti

  MADUR DAÐI'NA BAYRAK DÝKTÝ
  Madur Daðý'nýn Zirvesine Büyük Türk Bayraðý Dikti.
  Trabzon'un Sürmene Ýlçesinde Esnaflýk Yapan Seyfettin Kalafat (48), Þehitler Anýsýna Madur Daðý'nýn Zirvesine Büyük Türk Bayraðý Dikti.

  Yaklaþýk 5 bin TL'ye mal olan bayrak dikimini ilçedeki esnaflardan yardým toplayarak tamamladýðýný belirten Kalafat, çocukluk hayalini de gerçekleþtirdiðini söyledi.

  Çocukken çýktýðý Madur Daðý'nda boþ kovanlar bulduðunu ve çok etkilendiðini ifade eden Kalafat, "Orada büyük savaþlar yapýldýðýný ve þehitlik mezarlýðýnýn olduðunu bir kitaptan okumuþtum. Bir kez de Taþlý Yaylasý'na çýktýðýmda Madur Daðý'nýn zirvesine týrmanmýþ, orada boþ kovanlar bulmuþtum. Bu manzara beni çok etkilemiþti, Kýsmet bu güneymiþ, hayalimi gerçekleþtirdiðim için çok mutluyum." dedi.

  Maddi imkânýnýn yeterli olmadýðýný, sadece iþçiliðini ailesiyle birlikte yaptýðýný belirten Kalafat, "20 esnaf ve bazý kurumlardan yardým alarak bayraðý diktim. Ýnsanlarýn hayýr yapýlacak yerlere destek verdiklerini hissetmek güzeldi. Bu olay insanlar için de bir sýnavdý ve çoðu itibariyle desteðini esirgemedi." þeklinde konuþtu.

  Maddi imkan olmadýðý için 120 santimetrelik çukurun kayalýk toprakta zor þartlarda, kazma kürekle kazýldýðýný belirten Kalafat, bayraðýn yýpranmasý halinde Beþköylü iþadamlarýndan yenileme sözü aldýðýný da ifade etti.

  Paraþüt bezinden yapýlan 24 metre kare ebadýndaki bayrak 12,5 metre yükseklikte ve 200 kilogram aðýrlýktaki demir direðe asýldý.  31.08.09


Haz?rlan?yor...
X