Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Klavuzda Karadeniz Fýkralarý Var

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Klavuzda Karadeniz Fýkralarý Var

  KLAVUZDA KARADENÝZ FIKRALARI VAR
  Suriyeli iþ adamý Nizar Bitar, Arap turistler için 700 sayfadan oluþan iki ciltlik Türkiye kýlavuzu hazýrladý.

  Kýlavuzda vize ve ulaþým yollarý gibi konularýn yaný sýra Türk halkýnýn günlük alýþkanlýklarý ve deðerlerine iliþkin bilgiler verildi. Arap turistlere, ''Türk halký vatan, bayrak ve Atatürk gibi konularda hassastýr. Bu konularla ilgili konuþmayýn'' uyarýsý dikkati çekti.

  AA muhabirine bilgi veren Bitar, klavuzu 4 yýlda hazýrladýðýný ve 4 milyon kilometre katederek Türkiye'nin tamamýna yakýnýný gezdiðini söyledi. Klavuzda iki bine yakýn fotoðraf kullanýldýðýný belirten Bitar, fotoðraflarý da kendisinin çektiðini kaydetti.

  Bitar, kýlavuzu hazýrlama fikrinin ise yaklaþýk 6 yýl önce Türkiye'ye yaptýðý ziyarette kandýrýlarak parasý çalýnan bir Suriyeli genci gördükten sonra ortaya çýktýðýný söyledi.

  -ÖN SÖZÜ KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI ERTUÐRUL GÜNAY YAZDI-

  Bitar, ön sözünü Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn yazdýðý kýlavuzun 7 bölümden oluþtuðunu ve 24 Arap ülkesinden gelebilecek turistler için gerekli bilgileri içerdiðini kaydetti.

  Türk ve Türkiye tarihiyle baþlayan kýlavuzda, vize çeþitleri, araç vizesi ve Türkiye'deyken vize süresinin bitmesi gibi durumlarda yapýlabileceklere iliþkin bilgilerin yer aldýðýný anlatan Bitar, ''Ulaþým'' baþlýðý altýnda hava, deniz ve kara yollarýyla ilgili detaylý bilgi aktarýldýðýný söyledi.

  Bitar, kýlavuzda üniversitelerin telefon numaralarý; fuar, festival gibi organizasyonlarýn tarih ve içerikleri; doða sporlarý, kongre turizmi gibi alternatif turizm çeþitlerinin yapýlabileceði yerlerin yaný sýra sis ve heyelan gibi risklerin olduðu bölgelerle ilgili bilgi ve uyarýlarýn da yer aldýðýný kaydetti.

  -KARADENÝZ FIKRALARI-

  Kýlavuzda 7 bölge farklý baþlýklar altýnda fotoðraflarla anlatýlýrken, bölgelerin önemli tarihi ve doðal mekanlarý ile yemekleri, geleneksel kültürü gibi detaylara da yer veriliyor.

  Bitar, bölgelerle birlikte bölge insanýný da anlatmaya çalýþtýðý kýlavuzda Laz fýkralarýnýn da bulunduðunu söyledi.

  Turistik seyahat sýrasýnda çeþitli olumsuz durumlarla karþýlaþýlabildiðini hatýrlatan Bitar, ''Trafik kurallarý ve cezalarý gibi hukuki bilgilere de yer verdim. Ticaret kanununu genel hatlarýyla kýlavuza koydum. Bunun dýþýnda, bir Türk vatandaþý ile davalýk olunmasý halinde Arap turistin yapmasý gerekenleri ve iletiþim kurulabilecek yerleri de anlattým'' dedi.

  -''SEYAHAT ACENTALARI TÜRKÝYE'NÝN KIYMETÝNÝ BÝLMÝYOR''-

  Bitar, Arap turistlerin Türkiye'de hep ayný yerlere gittiðini belirterek, ''Türkiye çok güzel bir ülke, ancak Türk ve Arap seyahat acentalarý Türkiye'nin kýymetini bilmiyor. Arap turistlerin güzergahlarý hep ayný'' dedi.

  Suriye'nin Türkiye sýnýrýna yakýn bir köyünde doðduðunu ve kendi çabasý ile Türkçe öðrendiðini anlatan Bitar, ''Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye, geçmiþi ve kültürüyle çok önemli bir ülke. Arap turistlere her fýrsatta, Türkiye;ye birden fazla ziyaret yapmalarý ve her ziyaretlerinde farklý bir yere gitmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum'' diye konuþtu.

  Ýki ülke arasýndaki iliþkilere katkýda bulunmak istediðini belirten Bitar, ''Türk sýnýrlarýnda görevli memurlarýn bir kýsmýnýn Türkiye'nin imajýný olumsuz etkilediðini'' öne sürdü.

  Bitar, kýlavuzla birlikte daha detaylý bilgi içeren bir DVD'nin de verileceðini ve 24 saat hizmet verecek bir telefon sistemi de oluþturmak için çalýþmalarýný sürdürdüklerini kaydetti.  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X