Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kriz Trabzon'u Etkilemedi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kriz Trabzon'u Etkilemedi

  KRÝZ TRABZON'U ETKÝLEMEDÝ

  Trabzon'daki vergi gelirlerinde bir düþüþ olmadýðý, aksine artýþ olduðu kaydedildi.
  TRABZON Vergi Dairesi'nin 2009 yýlýnýn ilk 7 aylýk döneminde Trabzon'daki vergi gelirlerinde bir düþüþ olmadýðý, aksine artýþ olduðu kaydedildi.
  Tahakkuk eden vergi miktarlarýnýn tahsilat oranlarýnýn ise hükümetin ekonomik krizden ötürü vergi ödemelerini uzun aylara yaymasý nedeniyle kýsmý bir düþüþ yaþadýðý kaydedildi.

  Buna göre Trabzon'da 2008 yýlýnýn ilk 7 aylýk döneminde 482 milyon 357 bin 410 liralýk vergi tahakkuk ettirilirken 2009 yýlýnýn ayný döneminde bu rakam yüzde 10'luk bir atýþla 529 milyon 326 bin 882 liralýk vergi tahakkuk ettirildi. Vergi Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan 2008 yýlýnýn 7 aylýk döneminde 355 milyon 990 bin 572 lira tahsil edilirken 2009 yýlýnýn 7 ayýnda bu rakam yüzde 5'lik bir artýþla 374 milyon 498 bin 299 lira tahsil edildi. 2008 yýlýnda tahakkuk edilen miktarýn yüzde 74''ü tahsil edilirken 2009 yýlýnda tahakkuk edilen miktarýn yüzde 71 tahsil edildi.
  Vergi kalemlerinde en yüksek payý gelir vergisi oluþturdu. Buna göre gelir vergisi tahakkuku 2008 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 187 milyon 533 bin 638 lira olurken bu rakam 2009 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 15.26 artýþ göstererek 216 milyon 142 bin 744 lira oldu.
  Kurumlar Vergisi'nde tahakkuk miktarý 2008 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 26 milyon 200 bin 359 lira olurken 2009 yýlýnýn ayný döneminde rakam yüzde 17.27 artýþla 30 milyon 724 bin 782 lira oldu. Vergi kalemlerinde tahakkuk miktarýnda en büyük artýþ KDV gelirlerinde yaþandý. 2008 yýlýnýn ilk 7 aylýk döneminde tahakkuk eden KDV vergi miktarý 78 milyon 146 bin 961 lira olurken 2009 yýlýnýn ayný döneminde bu rakam yüzde 24.4 artýþla 97 milyon 217 bin 290 liraya ulaþtý.
  Diðer vergi kalemlerinde tahakkuk eden vergi miktarý 2008 yýlýnýn ilk 7 aylýk döneminde 190 milyon 476 bin 450 lira olurken bu rakam 2009 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 2.75 azalarak 185 milyon 242 bin 54 liraya geriledi.
  Trabzon Vergi Dairesi Baþkaný Necmi Keskinsoy, verilerin krizin Trabzon'u fazla etkilemediðini ortaya koyduðunu ifade ederek, “Vergi kalemlerinde tahakkuk eden vergi kalemlerinde geçen yýlýn ayný dönemine göre bir artýþ söz konusu. Tahakkuk miktarlarýndaki artýþa karþýlýk tahsilat miktarý da arttý. Ama tahsilat oraný geçen yýla göre bir iki puanlýk bir düþüþ yaþadý. Buna sebep olarak da hükümetimizin kriz nedeniyle mükelleflerin vergi borçlarýný ödemeleri konusunda yaptýðý düzenlemeler neticesinde vergilerin taksitlendirilmesi ve borçlarýn ötelenmesini görüyoruz. Bu durum mükelleflerimizi uzun vadede rahatlattý. Bunun için de borçlarýn bir kýsmýný taksitlendirdiler ve bu taksitlendirilen borçlar tahsilata yansýmadý” dedi.  31 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X