KARADENÝZ'Ý NEMÝ KORUYOR

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Saðlam, açýklama yaptý.
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Saðlam, Karadeniz'deki ormanlarda, aðaç türleri, nem ve ýsý nedeniyle yangýn çýkma oranýnýn, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'ne göre daha az olduðunu belirterek, ''Nem yüzde 10'un altýna düþünce o tabaka artýk çýtýr çýtýr olur ve en küçük bir kývýlcýmda yangýn çýkar'' dedi.
Yrd. Doç. Dr. Saðlam, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, orman yangýnlarýnda aðaçlardan dökülen yapraklarýnýn da yer aldýðý ibrelerin çok etkili olduðunu belirtti.
Orman yangýnlarýnýn genellikle ormanlýk alanýn zeminindeki ibreler tabakasýnda çýktýðýný ifade eden Saðlam, bu açýdan Karadeniz'deki ormanlarýn ayrý bir özelliði bulunduðuna iþaret etti.
Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi gibi yangýna duyarlý alanlarda genelde kýzýlçam ve karaçamdan dökülen ibrelerin bulunduðunu belirten Saðlam, þunlarý kaydetti:
''Kýzýlçam ve karaçamdan dökülen ibrelerde bir kývrým vardýr. Ýbreler üst üste birikince, bu kývrýmlar dolayýsýyla arasýna bolca oksijenin girdiði, kafesli, gevþek bir görüntü oluþur.
Yangýnda yanacak bir madde, yanmayý saðlayacak oksijen ve tutuþturucu bir kaynak olmasý gerekir. Bu 3 unsur bir araya gelmedikçe yangýn olmaz. Ýþte bu kýzýlçam ve karaçam ibrelerindeki gevþek istiflenme, yangýnlarda en önemli faktörü, yanýcý maddeyi, oksijenle bu istiflenmenin altýna sokuyor. Bu nedenle söz konusu bölgelerde orman yangýnlarý daha rahat çýkýyor ve yayýlýyor.''

-YANGINDA BÝTKÝ TÜRLERÝ VE ÖRTÜ TABAKASININ ÖNEMÝ-

Saðlam, Karadeniz'de ise karaçam ve kýzýlçama oranla daha küçük ibreli aðaç türleriyle yapraklý türlerin hakim olduðuna dikkati çekerek, þöyle devam etti:
''Bir santimetre yaprak boylarý olan ladin ormanlarýnýn alt kýsmýndaki örtü, ülkemizde orman yangýnlarýnýn çýktýðý mayýs, ekim arasýndaki aylarýnda genelde nemlidir ve bu aðaçlardan düþen ibrelerde sýkýþýk bir istiflenme söz konusudur. Bu ibreler üst üste düþünce aralarýnda hiç boþluk kalmayacak þekilde istiflenme olur. Dolayýsýyla hem alt tabakaya oksijen girmez hem de ýsý iletimi fazla olmaz. Bu alanlar fazla kurumadýðý için yangýnlar daha az oluyor.
Yüzde 30'larýn altýndaki nem tehlikelidir. Nem yüzde 10'un altýna düþünce o tabaka artýk çýtýr çýtýr olur ve en küçük bir kývýlcýmda o alanda yangýn çýkar.''

Karadeniz'deki ormanlarda yaðýþlý havasý, nem ve aðaç türleri nedeniyle yangýn çýkma oranýnýn Akdeniz, Ege ve Marmara'ya göre daha az olduðunu söyleyen Saðlam, ''Tüm bunlara raðmen Karadeniz'de de yapraklý aðaç türlerinin yapraklarýný döktüðü sonbahar aylarýnda orman yangýnlarý görülebilir. Akdeniz ve Ege'de yazýn görülen orman yangýnlarýnýn aksine Karadeniz'de yapraklarýn kuruduðu sonbaharda orman yangýnlarý görülebilir'' diye konuþtu.31.08.09