Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Balýkçýlar gerisayýma baþladýlar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Balýkçýlar gerisayýma baþladýlar

  BALIKÇILAR GERÝSAYIMA BAÞLADILA


  Karadenizli balýkçýlar, 1 Eylülde baþlayacak yeni av sezonu için hazýrlýklarýný tamamladý.


  Teknelerinin bakýmýný yapan balýkçýlar, aðlarýný tamir ederek, bereketli bir sezon umuduyla ''vira bismillah'' demek için beklemeye baþladý.

  Doðu Karadeniz Balýkçý Kooperatifleri Birliði Baþkaný Ahmet Mutlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, balýkçýlarýn 1 Eylülde baþlayacak yeni av sezonu için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný ve denize açýlmak için 1 Eylül tarihini heyecanla beklediklerini söyledi.

  Bu sezon balýkçýlarýn palamut için umutlu olduðunu ifade eden Mutlu, ''Balýkçýlarýmýz av yasaðýnýn kalkmasýyla birlikte yeni bir umut ve yeni bir sezonla iþ baþý yapacaklar. Özellikle palamut yönünden balýkçýlarýmýzýn yüzünün güleceðine inanýyoruz'' dedi.

  Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan düzenlemenin gerek satýcýlar gerekse alýcýlar için çok iyi bir geliþme olacaðýný vurgulayan Mutlu, þöyle devam etti:

  ''O kadar ilginç þeyler yaþanýyor ki, balýkçý balýðý tutuyor 10 liraya kasasýný veriyor, vatandaþ ise piyasada kilosunu 10 liraya alýyor. Ayrýca balýðýn daha hijyenik ve ezilmeden taze kalabilmesi için bu sene yeni bir uygulama daha var. Kasa aðýrlýðý 12 kilogram olacak. Eskisi gibi abartýlý bir þekilde kasayý dolduralým gibi þeyler olmayacak. Bu da beraberinde kaliteyi getirecektir.''

  -BALIKÇILAR HEYECANLA BEKLÝYOR-

  Trabzon'da yaklaþýk 20 yýldýr balýkçýlýk yapan Adnan Akgün, av sezonu için bütün hazýrlýklarýný tamamladýklarýný, denize açýlmak için gün saydýklarýný belirtti.

  Akgün, palamut avý için ilk etapta bu sezon Sinop açýklarýnda avlanacaklarýný ifade ederek, ''Balýkçýnýn sýkýntýsý anlatmakla bitmez. Burada en az 3 ay gurbette kalacak insanlar var. Hepsi ailesine bakmak zorunda. Sezon iyi olursa tabi ki hepimizin sevinci olur'' dedi.

  Sezona baþlamak için balýkçýlarýn önemli masraflar yaptýðýný dile getiren Akgün, ''Geçen yýl sezon çok kötü gitti. Bu yýlda bütün arkadaþlar borçla baþlýyor sezona. Aðlara ve teknelerin yapýmýna çok masraf yapýlýyor. Bugün denize her þeyiyle yeniden baþlamak 100 bin lirayý buluyor'' diye konuþtu.

  Balýkçý Namýk Akgün ise sezonun açýlmasýyla birlikte balýk türü ve bolluðunun belli olacaðýný ifade ederek, palamut ve hamsiye bu sezon çok büyük umutlar baðladýklarýný söyledi.

  30 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X