Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Belediyesinden yardým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Belediyesinden yardým

  TRABZON BELEDÝYESÝNDEN YARDIM

  Belediye Köprü Olacak, Yoksul Gýdasýz, Öðrenci Burssuz Kalmayacak
  Trabzon Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda ihtiyaç sahibi aileler ile öðrencileri, hayýrseverlerle buluþturmak için "Sizin de bir kardeþ aileniz ve bir öðrenciniz olsun" çalýþma baþlattý. Ýlde hangi ailenin gýda, yiyecek ve yakacaða, hangi ailenin kira ve maddi yardýma, hangi öðrencinin burs yardýmýna ihtiyacý olduðunu tespit eden sistematik bir program hazýrlayan belediye, ihtiyaç sahipleri ile hayýrseverler arasýnda köprü olacak. Veren el ile alan eli buluþturacak proje sayesinde muhtaç insanlarýn hayata tutunmalarý, öðrencilerin de okumalarý saðlanacak.

  Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Hüseyin Turan, projeyle ihtiyaç sahipleri ile hayýrseverler arasýnda köprü vazifesi göreceklerini söyledi. Belediyenin kentin sosyal sorumluluðunu da taþýdýðýna iþaret eden Turan, "Bu münasebetle þehrimizde bugünden yarýna giyeceði, yiyeceði olmayan ve yaklaþan kýþta yakacak sýkýntýsý olan ihtiyaçlý aileler ile il içinde ve dýþýnda eðitim yardýmý alamadýðýndan okuyamayan ortaöðretim ve üniversiteli gençlerimize yardýmcý olmak istiyoruz. Herkesin kazancýnýn küçük bir kýsmýný paylaþmasý ve mütevazý de olsa yardýmýný sürekli yapmasý, muhtaç insanlarýmýzýn hayata tutunmalarýný, öðrencilerimizin okumalarýný saðlayacaktýr." dedi.

  Bu anlayýþla "Sizin de bir kardeþ aileniz ve bir öðrenciniz olsun" adý altýnda bir çalýþma baþlattýklarýný kaydeden Turan, "Ön çalýþmalarýmýzla diðer kurum ve kuruluþlarýn bilgilerinin dökümünü iþlediðimiz bir program hazýrladýk. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz ve burs talebinde bulunan öðrencilerin bilgilerini bu sisteme giriyoruz. Buna göre; hangi ailenin gýda, yiyecek, yakacak gibi ayni yardýma, hangi muhtaç ailenin kira, geçim gibi nakdi yardýma ve hangi öðrencinin burs talebinde bulunduðu belirlenecek. Yardýmsever kiþinin talebine göre, burs vereceði öðrenciler için bir bankada hesap numarasý açýlacak. Ýþadamý da o hesaba parasýný yatýrýp sadece bize dekontunu gönderecek. Biz de aracý olarak sistematik bilgi programý üzerinde bunlarý takip edeceðiz. Geri dönüþüm bilgilerini objektif ve þeffaf olarak hayýrsevere arz edeceðiz." diye konuþtu.

  "ÖÐRENCÝLER BURSSUZ KALMAYACAK"

  Geçtiðimiz yýllarda belediyelerin kendi imkânlarýyla verdiði burslarýn CHP'nin talebi üzerine Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiðini hatýrlatan Turan, bu þekilde 'veren elle alan eli buluþturup' ihtiyaç sahibi öðrencilerin maðdur olmasýnýn önüne geçilmiþ olacaðýný kaydetti. Yasal düzenlemeden sonra belediyelerden burs alan çok sayýda öðrencinin maðdur olduðunu anlatan Turan, hayýrseverlerin desteði ölçüsünde bu maðduriyetin bir nebze olsun giderilebileceðine dikkat çekti.

  Turan, yeni baþlattýklarý uygulamada þu ana kadar 200 civarýnda üniversite öðrencisinin müracaatýný aldýklarý bilgisini de verdi. Turan, belediye olarak nakdi yardým yapamadýklarýný, ancak þu anda her ay bin aileye kumanya yardýmýnda bulunduklarýný sözlerine ekledi.


  29.08.09
Haz?rlan?yor...
X