Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fýndýk raporu Bakan’a iletildi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fýndýk raporu Bakan’a iletildi

  FINDIK RAPORU BAKAN'A ÝLETÝLDÝ


  KARADENÝZ’DE fýndýk bölgesi 13 ilin 70 ziraat odasý baþkanlarýnýn katýlýmýyla 17 Aðustos tarihinde Giresun'da gerçekleþtirilen "Yeni Fýndýk Stratejisi" deðerlendirme toplantýsýnýn sonuç raporu açýklandý. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker’e iletilen raporda, fýndýk stratejisi ile üreticinin piyasa þartlarýnda savunmasýz kaldýðý kaydedildi.

  Karadeniz Bölgesi'nde fýndýk yetiþen 13 il ve 70 ilçe ziraat odasý baþkanlarýnýn görüþlerinin yer aldýðý yeni strateji deðerlendirme raporunda, fýndýkla ilgili bazý yeni düzenlemeler yapýlmasý istendi.
  Giresun Ziraat Odasý Baþkaný Özer Akbaþlý, yaptýðý açýklamada, Fýndýk Üretiminin Planlanmasý ve Dikim Alanlarýnýn Belirlenmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmeliðin yürürlüðe girmesi ile birlikte, 3 yýldýr devam eden TMO kanalý ile fýndýkta müdahale alýmýnýn da sona erdirilerek, fýndýk piyasasýnda yeni bir döneme girildiðini kaydetti.

  Uygulamaya konulan Bakanlar Kurulu Kararý ve yönetmelik ile fýndýk ürününde sorun olarak deðerlendirilen arz fazlasý ürünün, yasal olmayan fýndýk üretim alanlarýnda alternatif ürün projesi uygulanmak sureti ile giderileceðinin öngörüldüðünü belirten Akbaþlý, þunlarý kaydetti: ''Bu alanlarda dikili fýndýk bahçelerinin üreticiler tarafýndan isteðe baðlý olarak sökülerek, alternatif ürüne geçileceði ve 170 bin hektarlýk alaný kapsayan alternatif ürüne dönüþüm projesi kapsamýnda 100-150 bin ton kabuklu fýndýk üretiminin azalacaðý düþünülmüþtür. Bu düþüncenin sonucu olarak da arz fazlasý baskýsýnýn piyasalardan kalkmasý, serbest piyasa þartlarýnda fiyat oluþumunun dengeli bir þekilde saðlanmasý varsayýlmýþtýr. 2009-2010 ürün sezonuyla baþlayan bu yeni dönemde yürürlüðe konulan mevzuatýn, uygulanabilmesi ve hedeflenen amaçlara ulaþýlabilmesi için serbest piyasa þartlarýnýn üreticiler lehine düzeltilmesi, alternatif ürün projesinin uygulanabilirliðinin saðlanmasý ve alan bazlý gelir desteðinin, öngörülen üretim alanlarýndaki sýnýrlamanýn gerçekleþeceði zamana kadar devam edilmesi gerekmektedir.''

  Akbaþlý, Fýndýk Stratejisi Sistemi'nin saðlýklý bir þekilde iþleyerek, baþarýlý olabilmesi için fýndýk bölgelerinde bulunan ziraat odalarý baþkanlarý ile geçtiðimiz haftalarda bir toplantý düzenlediklerini anýmsattý.
  Bu toplantý sonucunda, oda baþkanlarýnýn fýndýkla ilgili çeþitli öneri ve isteklerinin olduðunu kaydeden Akbaþlý, belirtilen düzenlemelerin ilgili kararname ve yönetmelik içerisinde yeniden ele alýnarak düzeltme yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný vurguladý.

  Akbaþlý, bu toplantý sonucunda oluþan görüþleri bir rapor haline dönüþtürdüklerini de belirterek, bu raporu Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker'e ilettiklerini kaydetti.

  Özer Akbaþlý, açýklanan raporda fýndýkla ilgili birçok görüþ belirttiklerini ifade ederek, þöyle devam etti: ''Sayýsal olarak yüz binleri geçen fýndýk üreticileri, bugün itibari ile çok az sayýda alýcý ile karþý karþýya kalarak, serbest piyasa þartlarýnda savunmasýz durumdadýr. Üreticiler adýna piyasa düzenleyiciliði görevini yürüten FÝSKOBÝRLÝK, iþlevini yapamamaktadýr. 300 bin ton ürün depolama kapasitesine ve kayýtlý 240 bin fýndýk üreticisi ortaðýna raðmen, içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar nedeniyle fýndýk üreticilerinin en fazla ihtiyaç duyduðu bu yeni dönemde, üreticilere faydalý olamayacaðý aþikardýr. Bu sürecin baþlangýcý olan bu günlerde, mutlak suretle FÝSKOBÝRLÝK'in içinde bulunmuþ olduðu ekonomik problemler giderilmeli, FÝSKOBÝRLÝK üreticilere hizmet eder hale getirilmelidir. Bu konuda zaman geçirmeden çalýþmalara baþlanmalý ve yeni ürün sezonunda FÝSKOBÝRLÝK'in bir üretici birliði olarak fýndýk üreticilerinin yanýnda, hizmetinde ve çalýþýr bir pozisyonda olmasý saðlanmalýdýr.''

  Lisanslý depoculuðun alt yapýsý için yapýlan depolarýn, bugün itibari ile TMO'nun kullanýmýnda olduðunu belirten Akbaþlý, ''Üreticiler için önemli bir destek olan lisanslý depoculuk sistemi hýzlý bir þekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde, lisanslý depolarýn hayata geçeceði süre içerisinde maðduriyeti bizzat çiftçinin kendisi yaþayacaktýr'' dedi.

  Fýndýk ürününde hayata geçirilen yeni düzenlemelerin baþarýsýnýn, alternatif ürün projesinin baþarýsýna baðlý olduðunu kaydeden Akbaþlý, þunlarý vurguladý: ''Öngörüldüðü gibi yasal olmayan alanlarda dikili fýndýk ürünlerinde alternatif ürüne geçiþ saðlanamaz ise üçüncü yýlýn sonunda hiçbir þeyin deðiþmediði görülecektir. Bakanlar Kurulu kararýnda alternatif ürün projesi sadece fýndýk alanlarýnýn tespitine dair kararda belirtilen il ve ilçelerde sýnýrlý tutulmuþtur. Bu konuda çok önemli bir hatanýn yapýldýðýný düþünüyoruz. Belirtilen bu il ve ilçeler dýþýndaki fýndýk üretim alanlarý, alternatif ürün projesi dýþýnda tutulmuþtur. Zira belirtilen il ve ilçeler dýþýnda olan ve çoðu taban arazi, verimli topraklarda üretim yapan Düzce merkez ilçe, Samsun Bafra Ýlçesi gibi yaklaþýk 50 bin hektara yakýn bir alan kapsam dýþýnda býrakýlmýþtýr. Bu alanlarýn üretim miktarý 60-80 bin ton kabuklu fýndýða karþýlýk gelmektedir. Alternatif ürün uygulamasý zorunlu bir uygulama deðildir. Bu nedenle üreticilerin mutlak suretle bu konuda ayrýntýlý bir þekilde bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir.''

  ALTERNATÝF ÜRÜN

  Yürürlüðe konulan Bakanlar Kurulu kararýnda 750 metre rakýmýn üzerindeki fýndýk bahçelerinde alternatif ürün projesi uygulamasýnýn öngörüldüðünü anýmsatan Akbaþlý, þunlarý ifade etti: ''750 metre rakýmýn üzerinde alternatif ürün projesi uygulanmamasýnýn en önemli gerekçesi, bu yükseltilerde fýndýk ürününün alternatifinin olmamasýdýr. Zor þartlar ve çoðu dik yamaç arazilerde tesis edilmiþ olan fýndýk bahçelerinin yerini tutacak ve bu coðrafyada uyum saðlayacak, sürekli gelir getirici bir tarýmsal faaliyet önerilmemiþ ve uygulamaya da konulamamýþtýr. 750 metre rakýmýn üzerindeki alanlarda sadece fýndýk bahçeleri bulunmamaktadýr. Özellikle Ordu ve Giresun ili baþta olmak üzere yaþam alanlarý ve yerleþim birimleri de 750 metrenin üzerindedir. Son nüfus sayýmýnda Karadeniz Bölgesi’nde nüfus azalýþlarýnýn en yoðun olduðu iller 750 metre rakýmýn üzerinde tarýmsal faaliyette bulunan kýrsal bölgelerdir. Mevcut 750 metre rakýmýn üzerindeki fýndýk dikim alanlarý yasal alanlar statüsüne dahil edilerek alan bazlý desteðe tabi tutulmalýdýr. Ancak bu alanlarda yeni bahçe tesislerine izin verilmeyeceði bir an önce ilan edilmeli, muhtarlýklara bu konu ile ilgili aðýr cezai yaptýrýmlar getirilmelidir.''


  Kaynak: Günebakýþ 29 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X