TRABZON'DA ET FÝYATLARI ARTTI
Ramazan ayýnýn gelmesi ile birlikte et fiyatlarý arttý
Ramazan ayýnýn gelmesi ile et fiyatlarýnýn artýþ göstermesi vatandaþlarýn tepkisini çekti.

Trabzon'da kasap esnaflarý yaþanan bu kriz ortamýn büyük ve küçükbaþ hayvan sayýsýnýn azlýðý ile doðru orantýlý olduðunu belirttiler. Kesim yapýlamadýðý için dolayýsýyla fiyatlarýn yükseldiðini belirten esnaf, “Trabzon Belediyesi mezbahanesinde önceden yaklaþýk 50 haycan kesilirken þimdi 3-5 ntane kesiliyor. Hal böyle olunca da vatandaþlarýmýz vitrinlere bakýp geçiyor” dedi. Ýþte etin ramazan fiyatý: “ Koyun eti: 15 TL, Kýyma: 18 TL, Kuþbaþý et: 20 TL, 1 kg köfte: 17 TL, Ciðer: 8 TL, Yürek: 8 TL


28.08.09