AKÇAABATLI BÝR KÝÞÝ ERGENEKON'DA


Türkiye’de gündemin en önemli konusu haline gelen Ergenekon operasyonunun 3. iddianamesine Akçaabat’ta girdi
Akçaabat’ýn bir beldesinde yaþayan Þaban Kurt evinin kurþunlanmasýný savcý Zekeriya Öz’e bildiriyor ve ergenekon kapsamýnda deðerlendirilmesini istiyor.

Þaban Kurt’un “müþteki bilgi ifade tutanaðý” Ergenekon’un 3’üncü iddianamesinin 179 numaralý klasöründe yer alýyor. Tutanaktaki ifadeleri aynen aktarýyoruz:

“09.09.2008 günü benim yanýma Baþbakanlýktan iki istihbarat görevlisi geldi ve beni alarak Ankara’ya Baþbakanlýða götürdüler. Baþbakanlýk’ta Teftiþ Denetleme Kurulu Baþkaný ile görüþtüm. Beni oradan Ankara 1 nolu DGM savcýlýðýna götürdüler. Buradan da Ýstanbul’daki Beþiktaþ C. Baþsavcýsý Zekeriya Öz’ün yanýna gönderdiler. Ben burada 10.09.2008 günü Savcý Zekeriya Öz’e ifade verdim. Evimde bulunduðum mermi çekirdeðini kendisine teslim ettim.

Savcý Bey’in yanýndan beni Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü’ne gönderdiler. Emniyet Müdürlüðü’nde Baþsavcý Zekeriya Öz’ün talimatý ile benim sözlü beyanýmý aldýlar. Baþsavcý Zekeriya Öz ve C. Baþsavcýlýðý katipleri bana bu olayla ilgili kimseye bilgi vermemem gerektiðini söylediler. Daha sonra da 10.09.2008 günü ben tekrar Trabzon ili Akçaabat ilçesindeki evime döndüm.

Bu olayý savcý Zekeriya Öz’ün talimatý gereði kimseye anlatmadým. Daha sonradan savcý Zekeriya Öz bana bu olayla ilgili Akçaabat C. Baþsavcýlýðýna bilgi vermem gerektiðini söyledi. Ben de Akçaabat C. Baþsavcýlýðýna durumu bildirdim. Olay bundan ibarettir. Ben bu olaydan dolayý evimi kurþunlayan ve evimi taþlayan kiþi ya da kiþilerden þikayetçi ve davacýyým. Anlaþmak ve uzlaþmak istemiyorum.”


Savcý Zekeriya Öz, bu kiþinin ifadeleri hakkýnda Akçaabat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na yetkisizlik kararý gönderiyor. Karar metninde Ergenekon ile alakalý bir delil elde edilmesi durumunda kendilerine bildirilmesini de istiyor.


28.08.09