KAÇAK ÇAY GÝRÝÞÝ ÖNLENMELÝ

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, açýklama yaptý
ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, ÇAYKUR'un kurulma çalýþmalarý yürütülen emtia borsasýnýn dýþýnda tutulmasý gerektiðini düþündüðünü söyledi.

Yüce, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 2009 yýlý yaþ çay kampanyasý 3. sürgün alýmlarýna devam ettiklerini, þu ana kadar toplam 438 bin ton yaþ çay yapraðý satýn aldýklarýný belirtti.

Sezon baþýnda hedeflerinin, her sürgünde 200 bin ton olmak üzere toplam 600 bin ton yaþ çay yapraðý almak olduðunu ifade eden Yüce, ''Birinci sürgünde 203 bin ton, ikinci sürgünde ise 224 bin ton civarýnda yaþ çay satýn aldýk. Sezon sonunda büyük ihtimalle hedefimizden biraz fazla yaþ çay alacaðýz'' dedi.

Satýn aldýklarý yaþ çaydan Mayýs ayýnýn ödemelerinin tamamlandýðýný, Haziran ayý ödemelerine de baþladýklarýný kaydeden Yüce, ilk olarak 10 milyon liranýn, üreticilerin ilgili bankalardaki hesaplarýna yatýrýldýðýný söyledi.

Ekrem Yüce, ÇAYKUR'un kurulma çalýþmalarý yürütülen emtia borsasýnýn dýþýnda tutulmasý gerektiðini düþündüðünü ifade ederek, ''ÇAYKUR kendini kanýtlamýþ bir kurumdur. Kendi pazarý vardýr. Bizim fiyatlarýmýz da bellidir. Bu nedenle emtia borsasý bizim dýþýmýzda tutulmalýdýr. Biz zaten köprü vazifesi görüyoruz. Bizim fiyatlarýmýzýn da sektöre zararý yok'' diye konuþtu.

-KAÇAK ÇAY GÝRÝÞÝ-

Kaçak çayýn önemli bir sorun olduðunu, ülkesini düþünen her firmanýn kaçak çaya geçit vermemesi gerektiðini vurgulayan Yüce, þöyle dedi:

''Kendi ülkesini düþünen ve bu ülkenin kalkýnmasýný isteyen herkes, gerek tarým, gerek sanayi, gerekse ülkenin diðer ürünlerine sahip çýkmalýdýr. Ülkemizde üretim tüketim dengesi eþittir. Bu nedenle ülkemize kaçak yollardan girecek olan bir kilo çay bile piyasamýzý etkiler. Siyasiler, bürokratlar ve tüm sivil toplum örgütleri buna karþý mücadele etmelidir. Ülkesini seven her vatandaþýn kaçak giren veya Türk çayýna karýþtýrýlan yabancý menþeli çaylara ilgi göstermemesi gerekir.''

Yüce, her zaman kurumun menfaatleri için çalýþtýklarýný, sürekli yenilikler yapýp, ürünlerini çeþitlendirdiklerini dile getirdi.


28.08.09