Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Mobil araçlarýn tanýtýmý devam ediyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mobil araçlarýn tanýtýmý devam ediyor

  MOBÝL ARAÇLARIN TANITIMI DEVAM EDÝYOR

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü, yeni alýnan mobil araçlarýn tanýtýmýný sürdürüyor.
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü, yeni alýnan mobil araçlarýn tanýtýmýný sürdürüyor. Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlýþý yapýlarak hizmete sokulan araçlardan biri Beþirli mahallesinde vatandaþlara tanýtýldý.

  Gülbaharhatun Polis Merkez Amiri Komiseri Gani Bahadýr Barakalý önderliðinde yapýlan tanýtýmda vatandaþlara aracýn fonksiyonlarý anlatýlýrken, daðýtýlan el broþürleriyle de baþta hýrsýzlýk olmak üzere bir çok konuda uyarýlarda bulundu. Trabzon Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan hazýrlanan "Toplum için Toplumla Birlikte. Birlikte düþünelim. Birlikte karar verelim. Birlikte uygulayalým" isimli broþürlerde baþta hýrsýzlýk olmak üzere trafik gibi konularda uyarýlarda bulunulurken, tanýtýma çok sayýda insanýn ilgi göstermesi dikkat çekti.

  Yaklaþýk 20 bin broþürü ev ev dolaþarak vatandaþlara ulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný belirten Komiser Gani Bahadýr Barakalý, amaçlarýnýn vatandaþlarý baþta hýrsýzlýk olmak üzere bir çok konuda uyarmak olduðunu ifade ederek "Daðýtýlan broþürlerde evden hýrsýzlýk, oto hýrsýzlýðý, iþyeri hýrsýzlýðý baþta olmak üzere vatandaþlar alýnmasý gereken tedbirler konusunda uyarýlýyor. Amacýmýz vatandaþýn bu konulara maruz kalmadan daha bilinçli olmasýný saðlamak. Hedefimiz yaklaþýk 150 bin insana bu broþürlerle ulaþmak" dedi.
  Daðýtýlan broþürlerde "Ýkinci el oto alýrken maðdur duruma düþmemek için dikkat edilecek hususlar. Otonuzu korumak için bunlarý yapýyormusunuz?. Aldýðýnýz tüm tedbirlere raðmen aracýnýz çalýndý ise zaman kaybetmeden bölgenin güvenliðinden sorumlu birime polis için 155, jandarma için 156 imdat hattýný arayarak olayla ilgili anýnda bilgi veriniz" gibi uyarýlarda bulunuyor.
  Ýki Nolu Beþirli Mahallesi'nde mobil arcýn tanýtýmý Komiser Yardýmcýsý Habib Atasever tarafýndan yapýlýrken, Atasever mobil aracýn fonksiyonlarý hakkýnda vatandaþý bilgilendirdi.
  Öte yandan daðýtýlan broþürler arasýnda statlardaki maçlarda uyulmasý gereken kurallarda tek tek belirtildi.  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X