Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yunan turist Trabzon'da ameliyat oldu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yunan turist Trabzon'da ameliyat oldu

  YUNAN TURÝST TRABZON'DA AMELÝYAT OLDU
  Trabzon'un Maçka ilçesinde kaldýðý otelde horon oynarken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldýrýlan 70 yaþýndaki Yunanlý turist by pass ameliyatý oldu
  Trabzon'un Maçka ilçesinde kaldýðý otelde horon oynarken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldýrýlan 70 yaþýndaki Yunanlý turist Lazaros Chaldikis, kaldýrýldýðý Trabzon Ahi Evren Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde týkalý 4 damarýna by pass yapýldý. Chaldikis'e ameliyat sýrasýnda saðlanan kan, hastane personeli tarafýndan karþýlandý.

  Önceki gün kaldýðý otelde horon oynarken aniden yere yýðýlarak kalp krizi geçiren 70 yaþýndaki Lazaros Chaldikis, önceki gece yarýsý Trabzon Ahi Evren Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde týkalý 4 damarýna by pass yapýldý. Hastane Baþhekim Yardýmcýsý Kalp Damar Cerrahisi Uzmaný Opr. Dr. Sefer Usta, hastanýn acilen ameliyata alýndýðýný kaydederek kendisine baþarýlý by pass yapýldýðýný söyledi. Opr. Dr. Candan Öktem ve Opr. Dr. Murat Günday tarafýndan gece yarýsý ameliyata alýnan Chaldikis'in týkalý 4
  damarýna by pass yapýldýðýný anlatan Usta "Hasta, acil servisimize kalp krizi teþhisiyle gelirken, kendisine hemen anjiyografi yapýlarak saat 22.00 sýralarýnda ameliyata alýndý. Kendisine 4'lü by pass yapýlarak ameliyatý saat 01.00 sýralarýna kadar sürdü. Hastamýz þu an gayet iyi durumda en kýsa zamanda taburcu edilecek. Hastane olarak bizlerde hem bölge halkýna hizmet vermenin yanýnda dýþ ülke insanlarýna hizmet vermenin keyfini yaþýyoruz" dedi.

  Trabzon'a 15 Aðustos günü Selanik'ten uçakla geldiðini ve Sümela Manastýrý'nda o gün yaþanan tatsýz ayin gerginliði nedeniyle çok üzgün olduðunu ifade eden Chaldikis, Maçka ilçesinde kaldýðý otelde bir eðlence sýrasýnda aniden fenalaþýp yere yýðýldýðýný söyledi. Babasýnýn Samsun, annesinin Trabzonlu olduðunu söyleyen Chaldikis, "Otelde horon oynarken birden fenalaþýp yere düþtüm. Sonrasýnda ise gözlerimi hastanede açtým. Burada bana gösterilen ilgi karþýsýnda çok þaþýrdým ve çok duygulandým. Özellikle de ameliyatým sýrasýnda gerekli olan kanýn burada çalýþanlar tarafýndan baðýþlanmasý beni daha da çok duygulandýrdý. Benim annem Trabzonlu, babam ise Samsunlu. Buralarý çok seviyoruz. Her sene gelmeye çalýþýrýz" diye konuþtu.
  Babalarýnýn Trabzon'da ameliyat olmasýný Yunanistan'dan duyup uçakla Trabzon'a geldiklerini belirten kýzlarý Lagazos Hekidis ve Despina Leptouzgopoulou, Türk doktorlarýna ve hastane personeline teþekkür ederek gördükleri ilgi karþýsýnda çok memnun olduklarýný söylediler.


  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X