Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Memiþaða Konaðý!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Memiþaða Konaðý!

  TRABZON'DA MEMÝÞAÐA KONAÐI
  Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ilginç mimarisiyle Sahil Yolu'nu kullananlarýn dikkati çeken Memiþaða Konaðý Turizme katýlýyor.
  Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ilginç mimarisiyle Sahil Yolu'nu kullananlarýn dikkati çeken Memiþaða Konaðý, ÇAYKUR'a devredilmesinin ardýndan, artýk yerli ve yabancý turistleri aðýrlýyor. Tarihi mekanýn, gelecekte turizm merkezine dönüþtürülmesi hedefleniyor.
  Ýlçenin Balýklý köyünde bulunan ve 18. yüzyýl sonlarýna doðru yapýldýðý sanýlan Memiþaða Konaðý, yörede hüküm süren ve etkili olan bir aða evinin özelliklerine sahip.
  Ýki katlý evin birinci katýnýn duvarlarý yontma taþtan iþlenmiþ, dýþa taþan saçaklar yardýmýyla cepheler yaðýþtan korunmaya alýnmýþ. Trabzon yöresinin en güzel aðaç iþlemecilik örneklerinden birine sahip ve selamlýk odasýnýn tavaný dönen konak, üç giriþ kapýsýna sahip.
  Yýllarca kendi haline terk edilen konakta, 2000'li yýllarýn baþýnda alýnan kararla baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý 2002 yýlýnda tamamlandý. Memiþaða Konaðý, ardýndan da ÇAYKUR tarafýndan iþletme hakký alýnarak üzerinde bulunduðu Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen turistlere ev sahipliði yapýyor.
  Hem tarihi konaðý gezme fýrsatý bulan hem de ÇAYKUR'un bu alanda açtýðý çay satýþ standýndan alýþveriþ yapan turistler, konaðýn bahçesinde de ikram edilen çayý yudumluyorlar.

  -BAKAN ÖZAK, TURÝZME KAZANDIRILMASI ÝÇÝN ÇALIÞIYOR-

  Konaðýn turizme kazandýrýlmasý yönünde çalýþmalar yapan Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Memiþaða Konaðý'nýn çok önemli bir tarih ve kültür eseri olduðunu belirterek, ''Bu konak biraz mezbelelikti. Daha sonra Ýl Özel Ýdaresi ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan restore edildi'' dedi.
  Konaðýn önünde bulunan çirkin bir görünüme sahip iki binanýn kamulaþtýrýldýðýný anlatan Özak, ''Daha sonra boþ duran bu konaðýn yaþamasý gerektiðini düþündük. Bizim kültürümüzü, tarihimizi insanlara tanýtmak lazým. Hem Türk insanýna hem yabancýya'' diye konuþtu.
  Özel Ýdarenin, konaðý iþletmek üzere ÇAYKUR'a verdiðini, ÇAYKUR'un da burayý kendi tarihi dokusuna uygun olarak düzenlediðini anlatan Özak, ''Burayý iþletecek. Bizim amacýmýz, burasý bir turizm merkezi olsun. Yerli ve yabancý turistler burayý ziyaret etsinler. Karþýda da tarihi bir binayý kamulaþtýrdýk. O da restore edilecek. Aradaki vadide bir peyzajla oturma, eðlenme, park bahçe yerleri olacak'' dedi.

  -''GELECEK KARADENÝZ'ÝN''-

  Konak ve çevresinde ÇAYKUR ürünlerinin yaný sýra Sürmene el iþlerinin, ahþap kaþýklarýnýn, meþhur býçaðýnýn da satýlabileceðini dile getiren Özak, þöyle devam etti:
  ''Burada baþka etkinlikler de olabilir. Küçük çapta programlar, bahçede kahvaltýlý özel program yapýlabilir. Bunlar, veriliþ þartlarý çerçevesinde ÇAYKUR ile Özel Ýdare arasýnda çözülebilir. Buraya sahip çýkmak lazým. Bu tip eserleri de onarmak lazým. Bugünküler, tabiri caizse çok çirkin. Paramýzla çirkinlik yaratýyoruz ve bu güzel doðayý bozuyoruz.''
  Bakan Özak, güzel malzeme ve projelerle köylerin ve yaylalarýn donatýlmasý durumunda o zaman Karadeniz'in daha da deðerleneceðini vurgulayarak, ''Gelecek, küresel ýsýnmadan dolayý Karadeniz'in. Burada ulaþým olanaklarýyla, sahil yoluyla, uçaðýyla, deniziyle inþallah ters göç alacak, buradan artýk göç olmayacak'' diye konuþtu.  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X