Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Boztepe'ye 5 yýldýzlý otel geliyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Boztepe'ye 5 yýldýzlý otel geliyor

  BOZTEPE'YE 5 YILDIZ OTEL GELÝYOR

  Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, kentin 2011 Gençlik Olimpiyatlarý ve sonrasý için turistik otellere ihtiyacý olduðunu söyledi.
  Gümrükçüoðlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn aylýk olaðan meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Boztepe'de beþ yýldýzlý bir otel inþasý için giriþimlere baþladýklarýný, ayný bölgede ikinci bir otel daha düþündüklerini kaydetti.

  Gümrükçüoðlu, Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu'ndan gerekli izin çýktýðý takdirde, Boztepe'ye beþ yýldýzlý otel için uluslararasý bir ihale açacaklarýný dile getirdi.

  Göreve geldiðinden bu yana yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan Gümrükçüoðlu, Trabzon'da ilk kez ekim ayýndan itibaren Kalkýnma Mahallesi'nde doðalgaz kullanýmýna baþlanacaðýný belirtti.

  Sahil þeridinde de bazý düzenlemeler için projeler hazýrladýklarýný anlatan Gümrükçüoðlu, sahildeki Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'nün Deliklitaþ'a taþýnacaðýný, yerine de uluslararasý modern bir spor komplemsinin inþa edileceði müjdesini verdi.

  Ortahisar bölgesinin de turizme kazandýrýlmasý için çalýþtýklarýný aktaran Gümrükçüoðlu, "Bölgenin tarihi dokusunu turizme açmak için Kanuni Parký çevresindeki binalarýn kullaným hakkýnýn belediyeye tahsisini talep ettik. Milli Emlak'tan gerekli izin çýktýðý takdirde o binalarý da turizme açacaðýz." diye konuþtu.

  Baþkan Gümrükçüoðlu, 2011 hazýrlýklarý kapsamýnda gerekli ýþýklandýrma ve binalarýn sýva, boya ve badana iþleri için Ýþ Kurumu ile birlikte proje çalýþmasý baþlattýklarýný dile getirdi.

  Ayrýca Gümrükçüoðlu, þehrin en önemli problemlerinin baþýnda gelen trafik için de uzun süredir çalýþmalar yürüttüklerini, iki ay içerisinde ilk uygulamayý hayata geçirecekleri vurguladý.
  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X