Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon altýný görücüye çýkýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon altýný görücüye çýkýyor

  TRABZON ALTINI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR


  Geleneksel kuyumculuk el sanatlarýyla ön plana çýkan Trabzon, Karadeniz'in ilk taký fuarýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor.

  Son dönemde hasýr ve kazzaziye gibi geleneksel kuyumculuk el sanatlarýyla ön plana çýkan Trabzon, Karadeniz'in ilk taký fuarýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor. 2-4 Ekim tarihleri arasýnda Trabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan "Gold Expo Karadeniz 1. Trabzon Kuyum Mücevher Taký ve Saat Fuarý"na 17 ilden katýlýmcý ve ziyaretçinin yanýnda, 13 ülkeden alým heyeti bekleniyor.

  Fuarda, dünya taký piyasalarýnda isim yapmýþ Türk markalarý ile Karadenizli kuyumcularý ayný çatý altýnda buluþturacaklarýný belirten Sereks Fuarcýlýk Genel Müdürü Gökhan Yerdan, "Karadeniz Bölgesi'ne yönelik ilk kuyumculuk fuarý olacak. Taký sektöründeki son koleksiyonlarý Karadenizli kuyum esnafýnýn ilk elden görmesini ve alýþveriþ yapmasýný hedefliyoruz. Karadeniz'deki ticaret ve sanayi odalarý, kuyumcu odalarý ve dernekleri fuara büyük ilgi gösteriyor. Fuar satýþ çalýþmalarýna aktif olarak 1.5 ay önce baþladýk. Fuarýn yüzde 60'ý doldu" dedi.

  Fuara 80-100 civarýnda firma katýlacaðýný belirten Yerdan, Trabzon'un yaný sýra Samsun, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Erzurum, Gümüþhane, Amasya, Sinop, Kastamonu, Bayburt, Erzincan, Sivas, Ýzmir, Ýstanbul ve Ankara'dan sektör temsilcilerinin hem katýlýmcý hem ziyaretçi olarak yer alacaðýný vurguladý. Trabzon'a özgü taký el sanatlarýný yurtdýþýnda tanýtmak istediklerini belirten Yerdan; Ýran, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna'nýn içinde olduðu 13 civarýnda ülkenin fuarý ziyaret etmesi için çalýþmalar yürüttüklerini ifade etti.

  Telkari ve hasýr satýþý ikiye katlandý

  Ýmalatçýlarýn kendilerini geliþtirerek yeni tasarýmlar piyasaya sürmeleri sayesinde son 3-4 yýlda Trabzon'un geleneksel sanatlarý hasýr, telkari ve kazzaziye satýþlarýnýn ikiye katlandýðýna dikkat çeken Trabzon Kuyumcular Odasý Baþkaný Musa Baþak ise fuarýn yurtdýþý tanýtým açýsýndan da büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Baþak, "Özellikle yurtdýþýndan ilgi görüyoruz. Uzakdoðu ve Ortadoðu ülkelerinin yaný sýra artýk Amerika gibi yeni pazarlara açýlmaya hazýrlanýyoruz" diye konuþtu.

  Trabzon'da 10 kazzaziye atölyesi olduðunu dile getiren Baþak, "Trabzon Halk Eðitim Merkezi, Trabzon Kýz Olgunlaþma Enstitüsü'nün yaný sýra Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odasý ile Akþam Sanat Okulu'nun iþbirliðiyle açýlan kurslarda hasýr, telkari ve kazzaziye yapýmý öðretiliyor" dedi. Trabzon'da kuyumculuk mesleðiyle geçinen 230 iþyeri olduðunu belirten Baþak, bu iþyerlerinin 120 tanesinin atölye, 110 tanesinin vitrin esnafý olduðunu anlattý. Baþak, atölyelerde yaklaþýk 100 kalfa ve 50 çýrak çalýþtýðýný, eðitime devam eden çýrak sayýsýnýn ise 56 olduðunu dile getirdi.


  3500 KADIN HAZIR ÖRÜYOR

  Trabzon'da halen 35 altýn hasýr ve 40 gümüþ hasýr atölyesi, 30 tane de telkari atölyesi bulunuyor. Yaklaþýk 3 bin-3 bin 500 kadýn örücü atölyelere hasýr örüyor. Aðýrlýklý gümüþ iþlenerek yapýlan telkari, takýnýn yaný sýra bardaklýk, peçetelik, ayna, þekerlik gibi ürünlerde de kullanýlýyor.
  Son dönemde tekrar gündeme gelen kazzaziye ise gümüþ ve ipek telin birlikte iþlendiði bir el sanatý. Genellikle süs ve aksesuar eþyalarýnýn üretiminde kullanýlýyor.

  FÝRMALARA KOSGEB DESTEÐÝ

  Öte yandan, Gold Expo Karadeniz Fuarý, KOSGEB desteði kapsamýna alýndý. KOSGEB'in pazarlama ve tanýtým destekleri kapsamýnda Gold Expo Karadeniz Fuarý'na katýlan KOBÝ niteliðindeki firmalar, 6 metrekareden 40 metrekareye kadar olan standlarýnýn her metrekaresi için 60 TL geri ödemesiz destek alabilecek. Ýhtisas fuarlarýnda KOSGEB destekleri toplam ürün sergileme alanlarýnýn yüzde 40'ýný aþmayacak ve toplam stand alaný bin 500 metrekareyi geçmeyecek þekilde uygulanýyor.

  Son dönemde hasýr ve kazzaziye gibi geleneksel kuyumculuk el sanatlarýyla ön plana çýkan Trabzon, Karadeniz'in ilk taký fuarýna ev sahipliði yapmaya hazýrlanýyor.

  28 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X