Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon 251 Þehit vermiþ

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon 251 Þehit vermiþ

  TRABZON 251 ÞEHÝT VERMÝÞ  Kurtuluþ Savaþý þehitlerimizin illere göre daðýlýmý  “1071’de Türklere yardým etmeseydik Malazgirt’i kazanamazlardý” ile baþlayýp “Cumhuriyeti birlikte kurduk, ama sonradan bize ihanet edildi.

  Ýçinde bulunduðumuz çatýþmanýn en önemli kaynaðý budur. Bu nedenle, Anayasa deðiþtirilmeli ve Türkler ve Kürtler ortak kurucu unsur olarak metne girmelidir. Ayrýca, Kürtlerin kimlikleri ve dilleri için anayasal güvence verilmelidir”e varan iddialara açýklýk getirmek isteyen bir okur, Genelkurmay Baþkanlýðý verilerinden yararlanarak hazýrladýðý bir liste gönderdi. Bu listeye göre Kurtuluþ Savaþý þehitlerinin illere göre daðýlýmý þöyle:  * * *


  Adana (365), Adýyaman (20), Afyon (425), Aðrý (1), Aksaray (133), Amasya (261), Ankara (913), Antalya (339), Ardahan (22), Artvin (26), Aydýn (204), Balýkesir (40), Bartýn (143), Bilecik (192), Bayburt (18), Bingöl (3), Bitlis (10), Bolu (541), Burdur (157), Bursa (351), Çanakkale (28), Çankýrý (334), Çorum (526), Denizli (541), Diyarbakýr (44), Edirne (11), Elazýð (55), Erzincan (40), Erzurum (108), Eskiþehir (289), Gaziantep (412), Giresun (324), Gümüþhane (40), Hakkâri (0), Hatay (3), Isparta (293), Ýçel-Mersin (405), Ýstanbul (179), Ýzmir (59), Kahramanmaraþ (150), Karaman (182), Kars (13), Kastamonu (758), Kayseri (264), Kýrýkkale (114), Kýrklareli (8), Kýrþehir (171), Kocaeli (203), Konya (780), Kütahya (228), Malatya (33), Manisa (51), Mardin (13), Muðla (208), Muþ (5), Nevþehir (216), Niðde (201), Ordu (434), Rize (48), Sakarya (295), Samsun (405), Siirt (3), Sinop (399), Sivas (307), Þanlýurfa (51), Tekirdað (6), Tokat (340), Trabzon (251), Uþak (25), Van (10), Yozgat (351), Zonguldak (358).


  * * *  Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dýþýnda kalan yerlerde doðan þehitler:

  Bingazi (8), Mýsýr (1), Trablus (5), Azerbaycan (1), Batum (1), Karakilise (1), Tebriz (1), Bosna (1), Bulgaristan (3), Debre (2), Drama (6), Girit (5), Görüce (1), Ýþkodra (3), Kosova (12), Manastýr (13), Romanya (1), Selanik (13), Serfice (4), Yanya (2), Baðdat (6), Halep (5), Hicaz (1), Kerkük (9), Kýbrýs (1), Musul (1), Süleymaniye (1), Suriye (6), Trablusþam (37), Yemen (24), ili belli olmayan (114).


  TOPLAM: 15.055 (On beþ bin elli beþ) þehit!

  * * *

  Yukarýdaki liste Kurtuluþ Savaþý’nda düzenli ordunun Batý cephesinde verdiði kayýplarý içeriyor. Çukurova, Gaziantep, Maraþ, Þanlýurfa ve öteki yerlerde yerel direniþçilerin (çetelerin, milislerin) verdiði þehitler bu listeye dahil deðil.


  Yerel çeteler olsun, düzenli ordunun subay ve erleri olsun, hiçbir askeri etnik kimlik dürtüsüyle savaþa katýlýp gazi ya da þehit olmadý. Vatansýz kalma tehlikesini ortadan kaldýrmak, Sevres Antlaþmasý’nýn zorladýðý onursuzluktan kurtulmak için savaþtý bu insanlar. Baðýmsýzlýk ve özgürlük için savaþýrken hep birlikte bir ulus olmanýn bilincini de yarattýlar.


  Daha önce de yazdým: Türkiye Cumhuriyeti bir kolektif þirket ya da yapý kooperatifi olarak kurulmadý. Zaten hiçbir devletin kuruluþu böyle süfli bir gerekçeye dayanmaz!

  Bu nedenle yüce Kurtuluþ Savaþý’ný en bayaðý ticari ortaklýk düzeyine indirgeyen iddialardan kurtulmak gerek. Özellikle de özel mitoslar, menkýbeler yaratmak için tarihe aykýrý iddialarda bulunmak ve yorumlar yapmak son derece tehlikeli ve ayýp!

  Unutmamak gerekir ki Kurtuluþ Savaþý bir vatan yaratmak, bir millet (ulus) inþa etmek için yapýldý; ulusu cemaatlere, etnisitelere ayýrmak için deðil!


  Kaynak: Hürriyet 28 Aðustos 2009

 • #2
  --->: Trabzon 251 Þehit vermiþ

  bu ne böyle kürtlere dil için anayasal güvencemi ?
  Baþka istekleri varmý ?

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X