Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'a Batman Modeli

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'a Batman Modeli

  TRABZON'A BATMAN MODELÝ

  Batman'da uyguladýðý modeli Trabzon'da da hayata geçirecek
  Batman'da görev yaptýðý sýrada eðitimde uyguladýðý model ile kentin baþarýsýný yükselten Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, bu modeli Trabzon'da da hayata geçireceklerini bildirdi.

  Vali Kýzýlcýk, ''Oradaki baþarý benim baþarým deðil, herkesin baþarýsýdýr. Burada da koþullarý deðerlendirerek, bir takým olarak modeli kurmaya çalýþacaðýz'' dedi.

  Kýzýlcýk, yaptýðý açýklamada, gençliðin batý toplumlarýnda çok ciddi problemlerle karþý karþýya kaldýðýný, bunlarýn baþýnda ise alkol ve uyuþturucu geldiðini söyledi.

  Atatürk'ün emanet ettiði gençliðin çaðýn hastalýklarýna yakalanmamasý gerektiðini ifade eden Kýzýlcýk, ''Batý toplumu kadar þu anda gençlik açýsýndan ciddi problemlerle karþý karþýya kalmamýþ olmamýza raðmen bu tehlikeyi taþýmadýðýmýz anlamýna gelmiyor'' diye konuþtu.

  Hedeflerinin, kendine güvenen ve meslek sahibi bireyler yetiþtirmek olduðunu vurgulayan Kýzýlcýk, þöyle devam etti:

  ''Kendine güvenen, meslek sahibi ve karakteri düzgün bireyler yetiþtirebilmek için onlarýn baþarýlý olacaklarý alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda gençlik merkezleri büyük önem taþýyor. Buralarda gençlerin sadece sportif baþarýlarý deðil ayný zamanda kültürel ve sanatsal yönlerin de geliþtirilmesi için çeþitli kurslarý organize edeceðiz. Ayný zamanda gençlerin daha iyi eðitim ve öðretimden istifade etmeleri için okullarýmýzdaki kalitelerin artýrýlmasý gerekiyor.''

  -''BATMAN MODELÝ''-

  Vali Kýzýlcýk, ''Batman modeli'' ile eðitimdeki baþarý artýþýnýn 2,5 yýl içerisinde yakaladýðýný, ÖSS'de kentin 67. sýradan 23. sýraya geldiðini ifade etti.

  Bu baþarýnýn saðlanabilmesi için özellikle öðretmen ve velilerin büyük önem taþýdýðýna iþaret eden Kýzýlcýk, þunlarý söyledi:

  ''Trabzon, Türkiye'de bana göre her alanda baþarý grafiði içerisinde ilk 10'da yer almasý gereken bir ilimiz. Bu baþarýnýn belirli bir zaman sonra karþýlýðýný alýrsýnýz. Biz bunun Batman'da 2,5 yýl sonra karþýlýðýný aldýk. Batman 67. sýradan 23. sýraya geldi. Okullarýn fiziki þartlarýnýn iyileþtirilmesi bir gerekliliktir ama yeterli deðildir. Eðitimde baþarýlý olabilmek için orada ders veren öðretmen ve yöneticilerin dört elle bu duruma sarýlmasý gerekiyor. Eðitimde baþarýyý yakalayabilmek için öðretmenin, velinin ve öðrencinin ortak çabasý gerekli. Bu iþ birliðini saðlamak için de her üç alana eðilerek baþarýmýzý artýrmayý hedefliyoruz.''

  -''PROJELER ÜRETECEÐÝZ''-
  Yapýlacak çalýþmalarla ''Batman modeli'' gibi ihtiyaç duyulan konularda projelerin üretileceðini anlatan Kýzýlcýk, þunlarý kaydetti:

  ''Özellikle öðrencilere yönelik uygulanacak sosyal ve kültürel projeler, çocuðun eðitimindeki baþarýsýný artýyor. Baþarý demek sadece sýnavlarda istenen puaný almak deðil, ayný zamanda kendine güvenen ve geleceðinden ümitli bireyleri yetiþtirmektir. Bu alanda okullardaki öðretmenlerimizin performansý son derece önemli olmakla beraber, bir meslek sahibi olamayan gençlerimizin meslek sahibi olmalarý için hazýrlanan projelerle üretim hayatýna katýlmalarýna saðlayacaðýz.''

  Vali Kýzýlcýk, Batman'da elde edilen baþarýnýn herkesin ortak bir çalýþmasý olduðuna dikkati çekerek, þöyle devam etti:

  ''Oradaki baþarý benim baþarým deðil, herkesin baþarýsýdýr. Burada da koþullarý deðerlendirerek, bir takým olarak modeli kurmaya çalýþacaðýz. Yoksa tek baþýna 'ben yaparým' diye hiç bir þekilde iddiam olmadý. Bu ülkenin geleceði gençlerin baþarýlý olmasýndan geçiyor. Trabzonumuzunda eðitimdeki 38. sýrasýndan ilk 10'na girmesini bir zorunluluk olarak düþünüyorum.''


  27.08.09
Haz?rlan?yor...
X