Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Kazalarda Düþüþ

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Kazalarda Düþüþ

  TRABZON'DA KAZALARDA DÜÞÜÞ

  Trabzon'da kazalar yüzde 20 düþtü
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Þube Müdürü Selahattin Hak, geçen yýllara oranla polis bölgesinde meydana gelen kazalarda yüzde 20'lik bir düþüþ olduðunu söyledi.
  Konuyla ilgili bir açýklama yapan Trafik Tescil Þube Müdürü Selahattin Hak, trafik kazalarýnda, geçmiþ yýllarda meydana gelen, ölümlü, yaralamalý ve maddi hasarlý trafik kazalarýna oranla, bu yýl meydana gelen kazalar karþýlaþtýrýldýðýnda yaklaþýk yüzde 20'lik bir düþüþün söz konusu olduðunu belirtti. Özellikle ölümlü ve yaralamalý kazalarda bu oranýn biraz daha fazla olduðunu kaydeden Hak “Bu oranlarýn düþmesi, alýnmýþ olan ciddi trafik tedbirleri ve trafik denetimlerinin artmasýnýn sonucu gerçekleþen tablodur.
  Trabzon ve çevresindeki trafik kazalarýnýn oluþ sebeplerine baktýðýmýzda ise en fazla kaza sebebi aþýrý hýzdan kaynaklanmaktadýr. Bunun yanýnda kýrmýzý ýþýk ihlali, hatalý solamayý da kaza nedenleri arasýnda sayabiliriz. Biz bunlarla ilgili gerekli denetimleri yapýyoruz. Mobesa kamera sistemimiz þehrin her tarafýndaki trafik ihlallerini tespit ediyor. Ancak bu kazalarýn olmamasý için mutlaka özellikle hýz limitlerini aþmamaya, hatalý solama yapmamaya, kýrmýzý ýþýk ihlalinde bulunmamaya gayret göstermeliyiz. Aksi taktirde trafik kazalarý kaçýnýlmazdýr” dedi.
  Trabzon'da Ramazan ayý içersinde en çok alýþveriþ merkezlerinin önlerinde ve iftar saatlerine yakýn ana kavþaklarda trafiðin yoðunlaþtýðýný ve trafik kazalarýnýn meydana geldiðini kaydeden Hak “Ramazan da alýþ veriþ bölgelerinde trafik yoðunluðuyla ilgili yaya görevlilerimiz yoðun bir çaba sarf ediyorlar. Halk trafiðinin ve alýþ veriþ bölgelerindeki yoðun olduðu yerlerde özellikle ana kavþaklarda iftar saatine yakýn trafiði rahatlatýcý tedbirler alýyoruz. Ancak zaman zaman kazalarda meydana geliyor” diye konuþtu.
  Trabzon'daki trafik sorunlarýna deðinen Selahattin Hak “Trabzon'un coðrafi yapýsýndan kaynaklanan trafik alt yapý sorunlarý var. Bu herkes tarafýndan bilinen bir gerçek. Yol sayýsý az ve yollar dar. Çekim merkezi dediðimiz merkezlerin belli küçük alanlarda olmasý sonucu, bu merkezlere yoðun olarak araç trafiði ve insanlar geldiði için Trabzon merkezinde bu nedenden dolayý trafik sýkýntýmýz var. Bu sorunla da ilgili Trabzon Belediyesi'yle müþterek yürüttüðümüz bir çalýþma var. Bu çalýþma Trabzon trafiðini önemli ölçüde rahatlatacak bir çalýþmadýr. Mümkün olan en kýsa sürede uygulamaya geçildiðinde Trabzon trafiðinde bir rahatlama olacaktýr” þeklinde konuþtu.  27.08.09
Haz?rlan?yor...
X