Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kredi Protokolü Ýmzalandý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kredi Protokolü Ýmzalandý

  KREDÝ PROTOKOLÜ ÝMZALANDI

  TTSO ile Halk Bankasý arasýnda kredi protokolü imzalandý.
  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) ile Halk Bankasý arasýnda kredi protokolü imzalandý.

  TTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Suat Hacýsalihoðlu, protokolün imzalanmasý için düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, üyelerine piyasa þartlarýndan daha uygun þartlarda ihracat, nakdi ve gayri nakdi kredi saðlamak için böyle bir protokol hazýrladýklarýný belirtti.

  Amaçlarýnýn üyelerinin rekabet ortamýnda farklý bankalardan farklý þekilde kredi kullanmalarýný saðlama olduðunu ifade eden Hacýsalihoðlu, þunlarý kaydetti:

  ''Kriz devam ettiði müddetçe bütün arzumuz bankalarýn kredi vermede üyelerimize biraz daha esnek davranmalarý. Bunlar bizim için önemli ana baþlýklardýr. Bu konuda bize yardýmcý olacaklarýna inanýyorum. Önemli olan üyelerimizin 2010 yýlýný hiç olmazsa borçlarýný sürdürülebilir bir þekilde atlatmalarýdýr. Ýnanýyorum ki 2010 yýlýndan sonra üyelerimizin durumu çok daha iyi olacaktýr.''

  Halk Bankasý Bölge Koordinatörü Mehmet Ali Nurluoðlu da her zaman Türk esnaf ve ticaret erbabýnýn yanýnda olduklarýný belirterek, ''Trabzon'da sanayinin ve ticaretin en üst seviyeye gelmesi için banka olarak üzerimize düþen görevleri yerine getirmeye çalýþýyoruz. Önemli olan kredi vermek deðil krediyi sürdürebilmek ve yönetebilmek'' dedi.

  Ýmzalanan protokole göre oda üyelerine kredi limiti azami 500 bin lira olmak üzere 36 aya kadar uzanan kredi kullandýrýlacak.


  27.08.09
Haz?rlan?yor...
X