Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Of Kaymakamý göz dolduruyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Of Kaymakamý göz dolduruyor

  OF KAYMAKAMI GÖZ DOLDURUYOR


  Of Kaymakamlýðýnca Dokuz aylýk sürede yapýlan projeler Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünün yayýn organý olan Dayanýþma Dergisine taþýndý


  Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünün yayýn organý olan Dayanýþma Dergisi bu ayki sayýsýnda Of Kaymakamlýðýnca Dokuz aylýk sürede yapýlan projeleri sayfalarýna taþýdý.

  Cumhuriyetin 85.yýlý kutlamalarý çerçevesinde Cumhuriyetle Yaþýt 106 Vatandaþa Devlet Þefkati, Sakat özürlü vatandaþlara yönelik Hatýrlanmak Bir Gün Deðil Her Gün, 212 Yetim Öksüz Çocuða Mektup, Yaþlýlarýmýza Her zaman Sahip Çýkýlmasý, Okul Öncesi Eðitimle Ýlgili Olarak Goncagüllerimiz Solmasýn, Üniversitelilere Ýlaç Gibi Yardým, Liselilere Sýcak Yemek, Oku Kitabýný Al Altýnýný, Evde Ders Çalýþma Masasý, Oyuncak Silaha Hayýr, Tarihe Yolculuk, Öðren Okuma Yazmayý; Al Altýnlý Diplomayý, Of-Trabzon Arasý Kitap Okuyan Yolcular, Her Berber ve Kahvehaneye Kütüphane, Evde Ders Çalýþma Masasý, Ýstihdama yönelik Gelir Getirici Projelerin de anlatýldýðý dergide ilk kez bir Kaymakam ile yapýlan röportaja da yer verildi.


  Her fýrsatta “arkasýzlarýn arkasý olmaya çalýþan ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ile birlikte Hayýrseverlerin desteðini alarak biz fikri ile gerçekleþtirdiði sosyal Projelerinin ana fikrinin Yoksulluðun Sonu olarak belirleyen Of Kaymakamý Tuncay Sonel, 16 yýllýk meslek hayatýnda çalýþtýðý yerlerde en önemli önceliðinin eðitim olduðunu ve siz eðer çalýþtýðýnýz yörenin en ücra köþesinde ki garibanýndan, Sakat Özürlüsünden, Yetim Öksüzünden, oranýn yolundan tutunuz da okullarýnda ki dersliklerinden haberdarsanýz mesele büyük ölçüde aþýlmýþ oluyor ve ekibinizle birlikte hizmet etmenin mutluluðunu yaþýyorsunuz dedi.

  Kiþiliðiyle halk adamý özelliðiyle çalýþtýðý yörelerde insanlarýn gönlünde taht kuran Of Kaymakamý Tuncay Sonel, Of 'ta ki çalýþmalarýnýn ayný þevk ve heyecanla biz fikri ile takým ruhu ile devam edeceklerini belirtti.


  27.08.09
  Konu BordoMavi61 taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/3033-bordomavi61 Saat 28.08.2009, 01:46 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X