Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gümrükçüoðlu yaya kaldýrýmlarýna el attý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gümrükçüoðlu yaya kaldýrýmlarýna el attý

  GÜMRÜKÇÜOÐLU YAYA KALDIRIMLARINA EL ATTI


  Molozdaki seyyar sorununu çözen Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, þimdide yaya kaldýrýmlarýnýn iþgaline el attý. Gümrükçüoðlu, ziyaret ettiði esnaflardan kaldýrým iþgallerini kaldýrmalarýný istiyor.

  Molozda esnaf ziyaretlerinde bulunan Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, hem esnafýn sorunlarýný dinliyor, hem de yaya kaldýrýmlarý konusunda onlarý uyarýyor. Bu konuda bütün esnaflardan anlayýþ beklediklerini belirten Baþkan Gümrükçüoðlu, "Trabzon'u 2011 oyunlarýna en iyi þekilde hazýrlamalýyýz. Bir taraftan sportif tesisler yaparken, diðer taraftan da þehirde çirkin görüntüye sebebiyet vermemeliyiz. Bunun için öncelikli olarak seyyar sorununa el attýk. Valiliðimiz, emniyetimiz, diðer kurum ve kuruluþlarýmýz, sivil Toplum örgütlerimizin de desteðiyle bu sorunu büyük oranda çözmüþ bulunuyoruz. Bu konuda anlayýþ gösteren seyyarlarýmýza da teþekkür ediyorum. Þehir olarak bir baþka sýkýntýmýz da yaya kaldýrýmlarýn iþgalidir. Bu konuda da kararlýyýz. Esnaflarýmýzdan anlayýþ bekliyoruz. Yaya kaldýrýmlarý yayalarýmýza açmak için herkesten katký bekliyoruz. Bu þehir hepimizin. Herkes bu þehirde rahat ve huzur içinde yaþamalý, gezmeli ve alýþ veriþini yapmalýdýr" dedi.

  27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X