TEREYAÐI ÞENLÝÐÝNE MAKYAJ


Trabzon’da ilk kez bir festival Ramazan ayýnda gerçekleþtirilecek ve ilçedeki Ramazan ekinlikleri ile birleþtirilecek.

Toplantýya Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, Tonyalýlar Derneði Baþkaný Keleþ Hacýsalihoðlu ve Tonya Gençlik Merkezi Sorumlusu Halkbilinci Yusuf Kurt katýldý.

Tonyalýlar Derneði Baþkaný Keleþ Hacýsalihoðlu Tonya’nýn tereyaðý ile iç içe olan bir ilçe olduðunu ifade ederek, “Biz bu festivale tereyaðý ismini tereyaðýný çok sevdiðimiz için koymadýk. Bu ilçe tereyaðý ilçesidir. Bu durum Osmanlý Salnameleriyle de övülmüþ ve takdir edilmiþtir” dedi.

Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt ise Ramazan ayý ile festivalin uyum içerisinde olacaðýný ve etkinliklerin sahura kadar devam edeceðini ifade ederek, “Kendine has rengi, kokusu ve lezzeti ile Osmanlý Salnamelerinde övülen katkýsýz Tonya Tereyaðýný; huzuru, markalaþmýþ folkloru ve doða harikasý yaylalarý ile öne çýkan ilçeyi tanýtmak, kültüre ve sanata güç katmak, sevgiyi ve barýþý pekiþtirmek amacýyla organize edilen Tonya Tereyaðý Kültür ve Sanat Festivalinin 9. su 29-30 Aðustos 2009 günü yapýlacaktýr.

Ortaoyunu, meddahlýkla Osmanlýda, feshane etkinlikleri ile günümüz Ýstanbul`unda, þuanda Zaðnos’ta Trabzon`da son altý yýldýr Tonya Ýlçesinde yapýlmakta olan ramazan etkinlikleri gerekçesiyle festivalin iftar sonrasý yapýlmasý uygun mütalaa edilmiþtir. Mübarek ramazan ayýnýn, iþleri, ödemeleri, etkinlikleri erteleme bir anlamda hayata tembellik katma ayý olamayacaðý düþüncesiyle Tereyaðý Festivalinin tarihi deðiþtirilmemiþtir.

Her festivalde olduðu gibi bu yýlki festivalde de popüler kültüre yer verilmemiþ, yarýþmalar, sportif etkinlikler, kültürel faaliyetlerle zenginleþtirilen festivalde Karadeniz müziðinin özellikle dejenere olmamýþ sanatçýlarýna yer verilmiþtir. Sahur vaktine kadar devam edecek olan festivalimize tüm halkýmýzý davet ederken, esnafýmýzýn ve halkýmýzýn konuk severliðini göstereceklerini belirtiyoruz” dedi.


Kaynak: TAKA 27 Aðustos 2009