Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Düðün konvoylarýna yasak getirildi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Düðün konvoylarýna yasak getirildi

  DÜÐÜN KONVOYLARINA YASAK GETÝRÝLDÝ


  Türkiye'de sýkça baþvurulan alternatif törenlerden sokak düðünleri ile sevinç gösterilerinin vazgeçilmez eðlencesi araç konvoylarý yasaklanýyor. Yerleþim yerlerindeki gürültüyü bitirmeyi amaçlayan Çevre ve Orman Bakanlýðý, 'Çevresel Gürültü Eylem Planý'ný tamamladý.

  Planla, havai fiþek gösterileri, gece kulüpleri gibi hür türlü eðlence programýndan hava, kara ve demiryollarýna, binalardan sanayi tesislerine kadar uzanan tüm alanlarda gürültünün önüne geçilmesi hedefleniyor.

  Ýçiþleri, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve belediyeler ile ortaklaþa çalýþmalarýn yapýlacaðý plan çerçevesinde özellikle yaz aylarýnda yoðun olarak þikâyete sebep olan Ýstanbul Boðazý'ndaki eðlence yerleri ve sahil kentlerindeki gece kulüplerinin bulunduðu alanlardan baþlamak üzere gürültü kirliliði önlenecek. Konutlar, eðitim, kültür alanlarý ile yapýlarý, saðlýk tesisleri, otel, dinlenme tesisleri, parklar gibi alanlarda her ne ad altýnda olursa olsun sokak eðlencesine izin verilmeyecek. Bu kapsamda, sokak düðünü, kutlama gibi elektronik olarak ses yükseltici, davul-zurna, havai fiþek, maytap kullanýlarak yapýlan açýk hava aktiviteleri yasaklanacak. Bu faaliyetlere, ancak çok hassas kullanýmlarýn (hastane, saðlýk ocaðý ve okul gibi) olmadýðý yerlerde veya ilgili belediyece belirlenecek yerlerde, mevzuatta getirilen kriterlere uyulmasý þartýyla izin verilecek. Susturucu ve ses giderici diðer parçalarý olmayan motorlu araçlarýn da trafiðe çýkmasýna müsaade edilmeyecek.


  Kaynak: Günebakýþ 27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X