Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gürcistan rahatsýz ediyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gürcistan rahatsýz ediyor

  GÜRCÝSTAN RAHATSIZ EDÝYOR


  Doðu Karadeniz Ýhracatçýlarý Birliði (DKÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, deniz yoluyla ihracat yapan Türk firmalarýnýn son yýllarda Gürcistan tarafýyla sorunlar yaþadýðýný ve Abhazya’ya ihracat yaptýklarý ileri sürülerek gemilerine el konulduðunu söyledi.


  Baþkan A. Hamdi Gürdoðan; 19 Aðustos’ta Gürcistan tarafýndan el koyulan Afrostar isimli geminin sahibi Reha Üçüncüoðlu ile birlikte dün bir basýn toplantýsý düzenledi.

  Türk Hükümeti’nin konuya gerekli hassasiyeti göstermediðini ileri süren Gürdoðan, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Genelkurmay Baþkaný, Bakanlar ve Milletvekilleri olmak üzere bütün yetkili organlara konuya iliþkin birer yazý gönderdi.

  Konuya iliþkin açýklama yapan DKÝB Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, ihracatçý firmalarýn içinde bulunulan kriz döneminde nakliye masraflarýný biraz daha düþürebilmek için deniz nakliyesini kullanmayý tercih ettiðini ve gemi satýn aldýklarýný, buna karþýn son yýllarda Gürcistan tarafýyla sorunlar yaþadýðýný ifade etti. Baþkan Gürdoðan, “Yakýn dönemde bu gerekçeyle adeta korsanlýk yaparcasýna el konulan ve Gürcistan tarafýnca satýþa çýkarýlacaðý duyurulan Buket ve Afrostar adlý gemiler de bahse konu sorunla karþý karþýya kalan Türk firmalarýna ait gemilerdendir. 3000 ton aðýrlýðýnda Buket gemisine 14 kiþilik mürettebatýyla, 1860 ton aðýrlýðýndaki Afrostar gemisine ise 7 mürettebatýyla el konulmuþtur” diye konuþtu.

  Gürdoðan þunlarý söyledi: “Gemilerimiz uluslararasý sularda seyir halindeyken Abhazya ile ihracat yaptýklarý ileri sürülerek, Uluslararasý Hukuk ve Deniz Hukuku kurallarý hiçe sayýlarak Gürcistan tarafýnca Poti Limaný’na çekilmiþlerdir. Bununla birlikte gemi mürettebatý da apar topar çýkarýldýklarý mahkemece "sýnýr ihlali" gerekçesi ile tutuklanmýþtýr.

  Burada dikkat çeken husus “sýnýr ihlali” gerekçesiyle el koyma iþleminin Sinop açýklarýndaki uluslararasý sularda gerçekleþtirilmesi ve gemilere el koyulduðu anda, uluslararasý deniz hukuku kurallarýna göre kapatýlmasý yasak olan ve geminin yerinin tespit edilmesini saðlayan CSR cihazýnýn kapatýlarak ancak Gürcistan karasularýna girildiðinde açýlmasýdýr. Ayrýca bu uygulamanýn yalnýzca Türk malý taþýyan veya sahibi Türk olan gemilere yapýlmasý, dahasý tutuklanan 21 gemi mürettebatýnýn serbest býrakýlmasý için Gürcistan Hükümeti’nce 150.000 ABD Dolarý istenmesi de oldukça düþündürücüdür. Ýhracat faaliyetlerimizi olumsuz etkileyen ve bölgeye ihracat yapan firmalarýmýzý maðdur eden bu denli sert bir uygulama için Gürcü Hükümeti kati biçimde uyarýlmalýdýr. Hatýrlatýlmalýdýr ki Gürcistan, Abhazya’ya taþýma yapan Rusya Federasyonu’na ait gemilere ses çýkarmamakta fakat Türkiye menþeli gemilere uluslararasý sularda el koymaktadýr. Bu açýdan Hükümet yetkililerince konunun Gürcistan Baþbakanlýðý ve ilgili Gürcü Bakanlýklarýna iletilmesi önem arz etmektedir.”


  Kaynak: Günebakýþ 27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X