Duyuru

Collapse
No announcement yet.

HES’ler umut kaynaðý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • HES’ler umut kaynaðý

  HES'LER UMUT KAYNAÐI


  Trabzon’un geleceði olarak gösterilen 125 HES projesinden 3 tanesi bitirilirken 6 tanesinin yapýmý sürüyor. 40 tane HES projesi ise inþaata baþlama aþamasýna geldi. 14 HES Projesi için su kullaným anlaþmasý yapýlýrken 62 proje için ise fizibilite çalýþmalarý devam ediyor.

  AK Parti Trabzon Milletvekili Asým Aykan, projelerin 2 milyar dolarlýk bir yatýrým anlamýna geldiðini ifade ederek, “HES’lerin yapýmý süresince 10 bin kiþi, bitirildikten sonra ise 5 bin kiþiye iþ imkâný saðlayacak. Trabzon elektrik ikmal merkezi haline gelecek” dedi.

  Trabzon’un çok önemli bir yatýrým sürecine girdiðini ifade eden Aykan, “Önümüzdeki günlerde Trabzon’da çok büyük bir iþ potansiyeli çýkacak. 125 tane HES Projesi için Trabzon’da 2 milyar dolarýn üzerinde bir yatýrým olacak. 5 bin kiþi bu HES’lerin bitirilmesinden sonra iþ bulacak. HES’lerin yapým sürecinde ise 10 bin kiþi istihdam edilecek. Sahil Yolu’nun bitirilmesinden sonra boþa çýkan iþ makineleri için de bir iþ sahasý oluþmuþ olacak. Þu anda 125 HES projesinden 3 tanesi bitirildi, 6 tanesinin inþaatýna baþlandý, 40 tanesi inþaat aþamasýnda, su kullaným anlaþmasý yapýlan 14 tane, fizibilitesi süren 62 tane HES var. Biz bunun yeterince farkýnda deðiliz. Elektrik teknisyenleri belki iþ bulamýyorlardý ama bundan sonra üniversitede bir bölüm daha açmamýz gerekecek. Ciddi bir iþ durumu var. Trabzon sanayisi bu þekilde ikmal merkezi olacak. Rize, Gümüþhane ve Giresun’un iþleri ile muhtemelen Trabzon ilgilenir. Sanayi altyapýsý bakýmýnda Trabzon önemli bir þehir haline gelir” diye konuþtu.

  HES’LER 30 ATASU BARAJI DEMEK

  Trabzon’da yapýlacak olan HES projelerinin 30 Atasu Barajý’nýn elektrik üretimine eþdeðer olduðunu kaydeden Aykan, “Bu HES’ler bitirildiðinde 1202 megawatt elektrik üretimi saðlanacak. 4 milyar milyar kilowaatsaat elektrik üretimi gerçekleþtirilecek. Atasu Barajý için düþünülen elektrik üretim tesisi için 150 milyon kilovawat saatlik bir üretim planlanýyor. 2 milyar dolarlýk bu yatýrým Samsun-Sarp Sahil Yolu Projesi’nin 3’te birine eþdeðer bir yatýrýmdýr. Bölgede turizm için önemli bir imkân oluþturulacaktýr. Bu HES’lerle birlikte çok güzel göletler oluþturuluyor. Bu arada çevre ile ilgili sýkýntýlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yapýlan HES’lerin çevreye zarar vermeden yapýlmasý gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

  Trabzon’un Doðu Karadeniz elektrik ikmal üssü olmaya hazýr olmasý gerektiðini ifade eden Aykan, “Deðirmendere’nin buna hazýr olmasý gerekiyor. Elektrik motorlarý üretimi projemiz vardý. Ama bu henüz olmadý. Bekliyor. Bizim Trabzon olarak Doðu Karadeniz’deki elektrik ikmal üssüne hazýrlanmamýz gerekiyor. 125 tane sadece HES devreye girdiðinde çok büyük bir potansiyel ortaya çýkacak. Bu HES’lerden 40 tanesi baþlama aþamasýna da geldi. Yýl içerisinde bunlar realize olurlar. Bu HES’ler bitirildiðinde 5 bin kiþiye iþ imkâný oluþturulacak. Bunlarýn yapýmý sýrasýnda da 10 bin kiþi iþ sahibi olacak. Trabzon için önemli istihdam fýrsatlarý geliyor” þeklinde konuþtu.


  Kaynak: Günebakýþ 27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X