KEÞAN 2011'DE TANITILACAK


Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, Çarþýbaþý’nda tahta tezgâhlarda dokunan Keþan ve peþtamal dokumalarýnýn 2011 yýlýnda Trabzon’da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpiyatlarý’nda tanýtýlacaðýný söyledi.

Çarþýbaþý Belediye Baþkaný Coþkun Yýlmaz, Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çarþýbaþý Ýlçe Baþkaný Zekeriya Karaçengel, Ýl Genel Meclisi Üyesi Ýbrahim Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri Aydýn Gelleci, Hüsnü Akkan ve Hüseyin Akyazý, Vali Kýzýlcýk’ý makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarýlar diledi.
Çarþýbaþý heyeti Vali Kýzýlcýk’a, yöresel keþan dokumalarý hediye ederken, ilçenin sorunlarýný içeren bir de dosya sundu.

Vali Kýzýlcýk, Çarþýbaþý’nda dokunan Keþan bezinin 2011 Olimpiyatlarý’nda tanýtýmý için gerekli duyarlýlýðý göstereceklerini belirterek, “Bildiðim kadarýyla sadece Çarþýbaþý’nda dokunan Keþan bezinin tanýtýma biraz daha ihtiyacý var. Bu bir eksikliktir. 2011’de Trabzon’da yapýlacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatlarý için hazýrlayacaðýmýz tanýtým broþüründe Keþan dokumalarýna da yer vereceðiz. Ayrýca bir hafta boyunca burada konaklayacak olan yabancý ve yerli misafirlerimiz için Çarþýbaþý’ndaki Keþan tezgâhlarýný yerinde görebilmeleri için otobüs seferleri de koymayý planlýyoruz” dedi.


Kaynak: Günebakýþ 27 Aðustos 2009