Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'a yeni hava Ambulansý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'a yeni hava Ambulansý

  TRABZON'A YENÝ HAVA AMBULANSI


  Saðlýk Bakanlýðý, 1 Eylül itibariyle 112 filosuna 10 yeni hava ambulansý daha ekliyor.


  Yeni helikopter ambulanslar Ankara, Ýstanbul, Adana, Van, Bursa, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Samsun ve Konya'da hizmete baþlayacak.

  Saðlýk Bakanlýðý'nýn Eylül ayýnda hizmete sokacaðý 10 yeni helikopter ambulans, Bakanlýðýn açtýðý ihaleyi kazanan Koçoðlu Havacýlýk A.Þ tarafýndan basýn mensuplarýna tanýtýldý. Firmanýn medikal direktörü Altuð Aysun, hava ambulanslarýn daha çok yoðun bakým hastalarýnýn nakilleri sýrasýnda kullanýldýðýný kaydetti.

  Helikopter ambulanslarda tek hasta taþýnabildiðini belirten Aysun, her ambulansýn gerekli týbbi müdahalelerin yapýlabilmesine imkan saðlayacak teknik donanýma sahip olduðunu vurguladý.

  Þirketin Uçuþ Ýþletme Müdürü Kaptan Pilot Adnan Koç ise helikopterlerin havada kalýþ süresinin yaklaþýk 2 saat 30 dakika olduðunu söyledi. Koç, yeni helikopter ambulanslar ile toplam 15 ilde hizmet verilmeye baþlanacaðýný, bu illerdeki helikopter ambulanslarýn çevre illerdeki ihtiyaçlarý da karþýlayacaðýný aktardý. Hava ambulanslarý ile her türlü travmatik veya travma dýþý acil hastalara, hastane dýþý acil týbbi yardým yapýlabilecek, kitlesel acil durumlarda ilk yardým ve taþýmada kullanýlabilecek.

  Gerektiðinde yeni doðmuþ hasta bebekler kuvöz içinde taþýnabilecek. Kritik hastalar bir hastaneden baþka bir hastaneye nakledilebilecek. Hava ambulanslarý, organ nakli amaçlý acil taþýmalarda da kullanýlabilecek. Hangi vakaya hava ambulansý gönderileceðine, belli þartlar göz önünde bulundurularak 112 tarafýndan karar verilecek. Hastalardan, ek hiçbir ücret talep edilmeyecek.

  Öte yandan, bugüne kadar hava ambulanslarý ile toplam bin 456 hasta taþýndý. Helikopter ambulanslar toplam, bin 494 vakada görevlendirildi. Görevlendirme sayýlarýnýn illere göre daðýlýmý: Ankara 313, Ýstanbul 238, Ýzmir 227, Antalya 204, Erzurum 176, Diyarbakýr 171 ve Kayseri 165.

  Aylara göre görev sayýsý: Ocak 65,Þubat 81, Mart 138, Nisan 168, Mayýs 233, Haziran 265, Temmuz 292, Aðustos (23 Aðustos itibariyle) 189

  Kaynak: CÝHAN 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X