Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9. Tonya kültür sanat festivali

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9. Tonya kültür sanat festivali

  9.TONYA KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ

  Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, basýn açýklamasý yaptý
  Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, ''Tonya denilince insanlarýn aklýna vurdu, vuruldu gibi imajlar geliyordu. Ama son 25 yýldýr en azýndan festivalinde aracýlýðýyla geceleri dahi insanlar kol kola gezebiliyor.'' dedi.
  Kurt, Festival Tertip Komitesi adýna, Tonyalýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði'nde bir basýn toplantýsý düzenledi. Festivalin sevgi ve kardeþliði pekiþtirmeyi amaçladýðýný belirten Kurt, ''Kendine has rengi, kokusu ve lezzeti ile Osmanlý salnamelerinde övülen katkýsýz Tonya tereyaðýný ile kültür ve sanata güç katmak amacýyla düzenlenen festivalimiz, 29 ve 30 Aðustos tarihlerinde gerçekleþtirilecek.'' dedi.
  Festival kapsamýnda iki gün içerisinde çok sayýda etkinliðin gerçekleþtirileceðini kaydeden Kurt, þöyle devam etti:
  ''Her festivalde olduðu gibi bu yýlki festivalde de popüler kültüre yer verilmemiþ, yarýþmalar, sportif etkinlikler, kültürel faaliyetlerle zenginleþtirilen festivalde Karadeniz müziðinin özellikle dejenere olmamýþ sanatçýlarýna yer verilmiþtir. Sahur vaktine kadar devam edecek olan festivalimize davet ediyoruz.''
  Ýlçede düzenlenen festivalin, insanlar arasýndaki birlik ve beraberliði dahada kuvvetlendirdiðini anlatan Kurt, ''Tonya denilince insanlarýn aklýna vurdu, vurul gibi imajlar geliyordu. Ama son 25 yýldýr en azýndan festivalinde aracýlýðýyla geceleri dahi insanlar kol kola gezebiliyor. Ancak þuanda Trabzon'un en huzurlu þehirleri arasýnda Tonya.'' diye konuþtu.  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X