Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonlu öðretmenin baþarýsý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonlu öðretmenin baþarýsý

  TRABZONLU ÖÐRETMENÝN BAÞARISI

  Sinyal Gücü Yüksek Radyo Anteni Yapan Eski Öðretmen, Türkiye'de Bir Ýlki Baþardý
  Trabzon'un Vakfýkebir ilçesinde asýl mesleði öðretmenlik olan elektronik meraklýsý Osman Eyüboðlu (64), ürettiði sinyal gücü yüksek radyo anteniyle Türkiye'de bir ilki baþardý.
  Eyüboðlu, 5 yýl öðretmenlik yaptýktan sonra, hobisi olan elektronik iþine döndü ve 50 yýldýr uðraþýyor.

  Almanya'da çeþitli elektronik firmalarýnda çalýþarak mesleði iyice öðrenen Eyüboðlu, ünlü Alman dergilerinde haberleri yayýnlanacak dereceye geldi.

  Düþük güçle daha geniþ alana yayýn yapmak için yüksek kazançlý anten gerekiyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafýndan yerel radyolara 1 kilovattan yüksek güçte yayýn yapma yasaðý konuldu.

  Bunu gören Osman Eyüboðlu bir benzeri Amerika'da olan anteni yapma çalýþmalarýna baþladý.

  Eyüboðlu, "Karadeniz Bölgesi'nin daðlýk yapýsýndan dolayý, FM yayýnlarýnda sýkýntý yaþanýyordu. Verici gücünü artýramadýðýmýzdan anten kazancý ile daha uzak mesafelere ulaþmak için bu anteni yaptým.'' dedi.

  Eyüboðlu, en büyük ideallerinden birisi olan elektronik mühendisliði bölümünde okuyamadý; ancak kýzý ve oðlunu elektronik mühendisi yapmayý baþardý.

  Çok iyi Almanca bilen Eyüboðlu, Vakfýkebir'de bütün altyapýsýný kendi kurduðu bir radyonun yöneticiliðini yapýyor.

  Eyüboðlu, ''Atölyemdeki malzememle ölçemeyeceðim iþ yoktur. Yaþým 64 de olsa, çok çalýþýp düþünmekten ihtiyarlamaya fýrsat bulamýyorum. Yeni projeler tasarlamak istiyorum.'' diye konuþtu.  26.08.09
Haz?rlan?yor...
X